Steun ons en help Nederland vooruit

Alle werk is van waarde

-Voor een bijstandsuitkering mag best een tegenprestatie gevraagd worden.
– Meer scholing voor mensen in de bijstand.
-Alle werk is van waarde.

Inwoners zonder betaald werk missen niet alleen inkomsten, maar ook sociale aansluiting. D66 Breda heeft een optimistische blik en vertrouwt op de kracht van de werkzoekende, maar ook op de kracht van ‘samen’. Door ruimte te bieden voor initiatieven waarbij werkzoekenden en werkgevers elkaar treffen en netwerkbijeenkomsten te bieden zetten alle partijen er samen de schouders onder. Ook instrumenten als bij- en nascholing kunnen bijdragen aan de kansen van werklozen. Deze cursussen worden vergoed nadat de scholing met succes is afgerond. We vinden het steeds minder vanzelfsprekend dat mensen ‘recht hebben op bijstand’, zonder dat daar een prestatie tegenover staat. In de nieuwe participatiewet krijgen gemeenten ruimte om wel een tegenprestatie te vragen. D66 Breda wil dat de gemeente gebruik maakt van deze mogelijkheid. Mensen die een uitkering ontvangen moeten maatschappelijk nuttig werk verrichten. Daarbij geldt dat dit werk de zoektocht naar een baan niet in de weg mag staan en mensen in reguliere banen niet verdrongen mogen worden door mensen in de bijstand. Zo helpt het beide partijen: de werkzoekende beweegt zich dichter tot de arbeidsmarkt, de maatschappij ziet iets terug voor het gemeenschappelijke vangnet. D66 Breda wil fraude in de bijstand gericht en intensief tegen gaan. Fraude in de bijstand ondermijnt het draagvlak, terwijl D66 Breda het als een absoluut noodzakelijk vangnet ziet. Sommige inwoners zullen vanwege beperkingen nooit aan ‘gewoon’ betaald werk toekomen. Voor deze groep dient de gemeente beschermde werkplekken beschikbaar te hebben én houden. Maar dit is wel de uitzondering. Regulier werk is wat D66 Breda betreft de norm. Werkgevers worden ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een (arbeids)beperking. Ook hierin roept D66 Breda op tot creativiteit. Zo moet het aantrekkelijk worden om van uitbesteding naar inbesteding te gaan; moet het eenvoudig zijn voor deze doelgroep om gedetacheerd aan de slag te gaan in het reguliere bedrijfsleven. D66 Breda wil dat de gemeente werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ontzorgt. D66 Breda is voorstander van snel in behandeling nemen van de schuldenproblematiek van inwoners, al was het maar om erger te voorkomen. Het is goed dat wachtlijsten bij schuldhulpverlening niet worden toegestaan. Ook hier gaat D66 Breda uit van de eigen kracht: leer mensen hun inkomsten en uitgaven in balans te brengen en te beheersen, dan worden problemen voorkomen. Daarnaast is D66 Breda voorstander van preventief handelen. Wanneer er signalen zijn van (mogelijk) onbeheersbare schulden, moet de gemeente informatie kunnen opvragen over betalingsachterstanden bij nutsbedrijven of woningbouwcorporaties. Het waarborgen van de privacy van inwoners is daarbij van groot belang. D66 Breda wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018