Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake verkoop sportcomplex Rithsestraat 2013

Vragen van: P. de Beer
Antwoorden van: College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake verkoop sportcomplex Rithsestraat
 
Vraag 1.

 • Acht uw college de verkoopprijs van ca 19 euro/m2 marktconform?
 • Zo ja, kunt u dit toelichten?

Antwoord 1.

 • De verkoopprijs is marktconform, gezien het onafhankelijke taxatierapport .
Vraag 2.

 • Heeft er taxatie van de grond plaatsgevonden?
 • Zo nee, waarom niet?
 • Zo ja, bent u bereid dit rapport aan de raad te overleggen?

Antwoord 2.

 • Het voornoemde taxatierapport zal ter inzage worden gelegd bij de raadsgriffie.

Vraag 3.

 • Heeft de gemeente een eerste recht van koop indien het perceel in de toekomst mogelijk ter verkoop wordt aangeboden door de huidige eigenaar?

Antwoord 3.

 • Onlangs is een nieuw conserverend bestemmingsplan vastgesteld . Er zijn geen mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Overigens heeft de koper ons aangegeven dat hij geen andere bestemming voor ogen heeft. Er is geen eerste recht van koop opgenomen in de koopovereenkomst.

Vraag 4.

 • Heeft de koper tijdens de onderhandelingen met de gemeente gesproken over doorzetting van de maatschappelijke functie?

Antwoord 4.

 • De koper heeft gesprekken gevoerd met de verschillende verenigingen die van het terrein gebruik maakten om te bezien of deze het gebruik wensten voort te zetten. Twee verenigingen maken ook nu nog gebruik van het terrein . Dat gebruik zal, na doorlevering aan de initiatiefgroep, naar verwachting kunnen worden voortgezet op een ander deel van het perceel.

Vraag 5.

 • Is er op basis van voortzetting van de maatschappelijke functie een korting toegepast?
 • Zo ja, wat is de omvang van deze korting?

Antwoord 5.

 • Er is geen korting toegepast. De verkoopprijs ligt boven de getaxeerde waarde.

Vraag 6.

 • Wat zijn in dit geval de mogelijkheden om de transactie ongedaan te maken?

Antwoord 6.

 • De transactie kan niet eenzijdig door de gemeente ongedaan worden gemaakt. Zoals aangegeven is de eigenaar bereid om een deel van het perceel door te verkopen waarbij zijn vraagprijs gelijk staat aan de prijs die hij zelf heeft betaald. De eigenaar wil in het geheel niet verdienen aan deze transactie.

Vraag 7.

 • Wat zijn in dit geval de mogelijkheden om een (eventuele) korting op de koopprijs op basis van de maatschappelijke bestemming alsnog in rekening te brengen?

Antwoord 7.

 • Zie antwoord 5.

Vraag 8.

 • Welke mogelijkheden kan uw college inzetten in het geval dat het perceel niet conform de bestemming sport wordt gebruikt?

Antwoord 8.

 • Het college kan handhavend optreden als een perceel wordt gebruikt voor een activiteit die krachtens het bestemmingsplan niet is toegestaan .

Vraag 9.

 • Bent u bereid deze mogelijkheden in te zetten?
 • Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9.

 • Wij zijn daar toe bereid. Voor handhavend optreden is echter in het geheel nog geen aanleiding. Bovendien benadrukt de eigenaar dat hij deze bestemming wenst te handhaven.
Gepubliceerd op 06-11-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018