Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake openstellen programmabudget lokale omroep

Vragen gesteld door:  raadslid Frank Toeset

Onderwerp; openstellen programmabudget lokale omroep

  1. Bent u op de hoogte van het door de Raad van Cultuur uitgebrachte advies “De tijd staat open”?
  2. Deelt u met de Raad de wenselijkheid voor een open bestel, waarin publieke en private nieuwsorganisaties de krachten kunnen bundelen?
  3. Bent u bereid ruimte te maken voor experimenten en samenwerkingsverbanden tussen de private en publieke sector, tussen dag- en nieuwsbladen, internetkranten en de lokale omroep om tot een zo sterk mogelijke publieke nieuwsvoorziening op lokaal niveau te komen?
  4. Bent u er voorstander van voortaan 50% van het programmabudget niet meer exclusief via de lokale omroep te besteden, maar dit geld ook toegankelijk te maken voor zelfstandige makers, productiehuizen of andere marktpartijen? Zo ja, wat is de kortst mogelijke termijn waarbinnen deze nieuwe afspraken geëffectueerd kunnen worden?
  5. Indien u bovenstaande vragen instemmend heeft beantwoord, bent u dan bereid het commissariaat van de media en de minister van OCW hierover te adviseren en de gemeenteraad te informeren over het resultaat?

 

Gepubliceerd op 28-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018