Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

vragen en antwoorden inzake middeldure huurwoningen

 

Datum; 8-5-2017

Betreft vragen ex. Art. 40 RvO inzake; middeldure huurwoningen

Geacht College,

Onlangs lazen wij onderstaand artikel[1] in BN de Stem met een update van de plannen van woningbouwcorporatie WonenBreburg met betrekking tot de uitdagingen op de Bredase woningmarkt. De gemeente Breda, de woningbouwcorporaties en de huurderskoepel werken samen aan een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in Breda. Onze fractie is blij te vernemen dat een aantal prestatieafspraken uit de Alliantie 2015-2018 worden nagekomen. Zo zal bijvoorbeeld voor veel huurders de huurprijs dalen of gelijk blijven en gaat men de komende jaren stevig aan de slag met de realisatie van betaalbare huurwoningen.
Echter, de gemeente Breda groeit en de vraag naar woningen neemt toe, het betreft hierbij niet alleen sociale huurwoningen[2]. D66 Breda is van mening dat we gelijke kansen moeten bieden aan alle inkomensgroepen op de Bredase woningmarkt. De vraag vanuit starters en Bredanaars, met een middeninkomen, naar koop- en huurwoningen wordt steeds groter. Zij verdienen vaak net te veel voor een sociale huurwoning en het aanbod van betaalbare koopwoningen is zeer schaars[3]. Soms kan (nog) geen hypotheek worden verkregen vanwege een jaarcontract of omdat men als ZZP’er werkt en hierdoor dreigt deze groep tussen wal en schip te raken.
In het persbericht lazen we ook dat WonenBreburg plannen heeft om 1.200 woningen in het duurdere segment uit de voorraad af te stoten. In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties Alliantie 2015-2018 lezen we o.a. terug: “Huishoudens met een middeninkomen worden in Breda door de corporaties bediend door het aanbieden van dure huurwoningen” 

 

Dit brengt onze fractie tot een aantal vragen;

 

  • Betreft het genoemde aantal van 1200, huurwoningen uit het zogenoemde middensegment? Zo ja, is het college het met D66 Breda eens dat dit niet strookt met hetgeen is verwoord in de Alliantie 2015-2018 om middeninkomens te bedienen door deze groep dure huurwoningen aan te bieden.
  • Algemeen is bekend dat er een tekort is aan middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor zowel starters als gezinnen. Herkent het college deze problematiek? Zo ja, hoe groot acht het college de opgave hiervan voor de komende jaren?
  • Is het college bereid om bij de Woonagenda met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars extra aandacht te besteden aan de positie van de groep woningzoekenden met een middeninkomen?
  • Welke (alternatieve) oplossingen ziet uw college om de groep woningzoekenden met een middeninkomen te bedienen?

 

Het Rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels[4]. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel.

 

  • Is het college op de hoogte van deze Samenwerkingstafels?
  • Gaat het college de samenwerking opzoeken met de Samenwerkingstafels? Zo nee, waarom niet?

 

Hartelijke groet,

Faissal Boulakjar en Tim van het Hof

Raadsleden D66 Breda

 

Publicaties: http://www.bndestem.nl/breda/geen-huurverhoging-voor-helft-huurders-wonenbreburg~aaf8f591/

Definitie:

Middeldure huurwoningen:

huurwoningen vanaf de liberalisatiegrens van € 710 p.mnd. tot € 1000 p.mnd. Middeninkomens zijn daarin gedefinieerd als huishoudens met een inkomen tussen €34.000 en € 43.000 per jaar. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving[5] (PBL) blijkt dat huishoudens met een middeninkomen tot € 43.000 per jaar niet meer dan € 790 per maand aan huur kunnen besteden.

 

 

 

[1] http://www.bndestem.nl/breda/geen-huurverhoging-voor-helft-huurders-wonenbreburg~aaf8f591/

[2] http://www.ad.nl/breda/druk-op-woningmarkt-in-breda-neemt-toe-door-tekort-aan-nieuwbouw~a61d55c5/

[3] https://fd.nl/economie-politiek/1187871/maak-werk-van-middeldure-huur

[4] http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/lokale-samenwerkingstafels-voor-meer-middenhuur.9558105.lynkx

[5] https://www.vastgoedactueel.nl/sites/default/files/PBL.MIDDENSEGMENT.BELEIDSSTUDIE.EINDVERSIE.170123.def%20%281%29.pdf

Gepubliceerd op 08-05-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018