Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake jonge mantelzorgers

Vorige week verstuurde minister de Jong een brief aan de tweede kamer over gemeentelijke ondersteuning aan jonge mantelzorgers .
Hij wil dat jonge mantelzorgers, kinderen met (langdurig) zieke ouders eerder en beter in beeld zijn en ervoor zorgen dat deze kinderen de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Hij benoemt hiervoor een aantal concrete interventies.

In het bestuursakkoord “Lef en Liefde” staat dat er de komende jaren aandacht is voor mantelzorgers en speciaal voor kinderen die mantelzorg verlenen. N.a.v. de afspraak in het bestuursakkoord en de brief van de minister willen wij het college de volgende vragen voorleggen:

1. Heeft het college kennis genomen van deze kamerbrief en onderliggende rapportage?

2. Heeft het college zicht op jonge, minderjarige mantelzorgers in Breda, zo ja om hoeveel kinderen gaat het hier en welk deel
hiervan is er sprake van kinderen met ouders met een verstandelijke beperking, psychiatrische en of verslavingsproblematiek?

3. Wordt er door gemeentelijke WMO medewerkers gebruikt gemaakt van de kindcheck of soortgelijke
signaleringsinstrumenten?

4. Op welke manier wordt in Breda hulp of ondersteuning geboden aan jonge mantelzorgers?

5. Welk WMO toekenningsbeleid wordt in Breda gehanteerd wanneer er jonge mantelzorgers in het huishouden aanwezig zijn?
M.a.w. komt het in Breda voor dat er minder thuiszorg wordt geïndiceerd omdat er jonge mantelzorgers in het gezin aanwezig
zijn? Welke afspraken zijn hierover gemaakt en vastgelegd?

6. Wordt bij de uitwerking van de afspraak in het bestuursakkoord de kamerbrief en onderliggend rapport meegenomen?

7. Is het college bereid om n.a.v. de kamerbrief een voortrekkersrol te gaan spelen voor jonge mantelzorgers en hierover in
gesprek te gaan met de minister of VNG?

 

 

Gepubliceerd op 29-06-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018