Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake geluid en veiligheid langs het spoor

Op 3 oktober jl. heeft staatssecretaris Dijksma een gesprek gehad met onder meer bestuurders van gemeenten die langs de omleidingsroutes van de Betuweroute liggen. Breda is daar één van. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat er minder gevaarlijke stoffen over deze omleidingsroutes zullen gaan rijden. Dit naar aanleiding van een oproep van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en betrokken gemeenten om op te treden, nadat bleek dat de risicoplafonds van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op sommige trajecten worden overschreden. Vanwege de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland, rijden er veel meer goederentreinen over het gemengde net.

D66 Breda is blij met deze toezegging, maar vraagt zich tegelijk af of hiermee de veiligheid langs het spoor in onze stad en in de regio weer geheel op orde is. Er spelen nog een aantal zaken waarover onduidelijkheid bestaat. Daarover hebben we de volgende vragen:

  1. Is het college tevreden met de uitkomst van het overleg met de staatssecretaris? Welke aandachtspunten blijven er bestaan voor de komende jaren, nu is aangekondigd dat de Betuweroute weer volledig in gebruik wordt genomen?
  2. Om snel en effectief te kunnen handelen in geval van een incident is het van belang dat bij de meldkamer van ProRail zo snel mogelijk duidelijk is welke stoffen in de wagons worden vervoerd. Kunnen we er van uitgaan dat de wagons aan alle voorschriften qua etikettering voldoen en dat de vervoerders en chemische industrie alle informatie juist hebben ingevoerd? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat gaat u er aan doen?
  3. Breda heeft haar protocollen en de capaciteit/mankracht voor de uitvoer van crisisplannen goed op orde. Voor kleinere gemeenten langs het spoor in de regio is dit een uitdaging. Ziet Breda als centrumstad in de regio hierin een rol voor zichzelf? Hoe wordt daarbij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant betrokken?
  4. De provincie heeft 80 miljoen gereserveerd voor het veiliger maken van het spoor in Brabant. Welke projecten in Breda worden er gefinancierd vanuit deze middelen?

 

Dit weekend werd duidelijk dat het kabinet de verzelfstandiging van ProRail terugdraait. ProRail gaat als zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van Infrastructuur verder. Daarmee komt hopelijk een einde aan de periode waarin de BV ProRail zich een moeilijk benaderbare partner toonde, die regelmatig haar afspraken niet nakwam. Zo’n afspraak is het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor in Breda. Met de komst van de HSL zijn deze wettelijk verplicht, maar de realisatie is al vele jaren vertraagd. Er ligt een uitgewerkt ontwerp van voormalig Rijksspoorbouwmeester Koen van Velsen maar na de aanbesteding is er een kink in de kabel gekomen. Alleen ter hoogte van Drie Hoefijzers Zuid is het plan uitgevoerd. D66 Breda heeft hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de planning voor de realisatie van de geluidsschermen langs de deelgebieden CSM/Markoevers, Coulissen, Drie Hoefijzers Noord en Tuinen van Genta (voorheen Molenkwartier)?
  2. Zijn er nog obstakels aan de kant van ProRail die realisatie van de geluidsschermen in lijn met de planning van de bouw van de deelgebieden van ViaBreda in de weg staan? Bent u bereid de staatssecretaris hiervan op de hoogte te stellen?

 

 

Lees hier het antwoord van het college op deze vragen.

 

Frank Toeset, raadslid D66 Breda.

Gepubliceerd op 18-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018