Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake Expats in Breda

Betreft vragen ex. Art. 9 RvO: Expats in Breda

Dear College, Geacht College, (Nederlandse versie hieronder)

Recently, members of D66 payed a visit to an InterNations Breda social event. InterNations is a worldwide organisation for expats. Since most of them don’t speak Dutch yet, these questions are in English. So the people we are referring to can understand.

Data

We would like to get the data straight first.

 1. How many expats live in Breda?
 2. How vast is the group of foreign students at Breda’s educational institutions?
 3. How many different nationalities are registered at BRP?

Learning Dutch

Expats and foreign students have had a proper education in their land of origin. Most of them already speak more than one language, all of them speak English. To learn Dutch however is not that simple. Some start practicing with smart Apps or YouTube videos. Most prefer to learn our language in a group, with a tutor they can pose questions to. D66 considers it important that non-Dutch-speaking newcomers from day one have the posiblity to learn Dutch. In the past period, D66 has already made additional investments in the field of language, by naming language as one of the focus points within the Education Agenda. Nevertheless, we received signals from many expats and international students it’s not always clear to them where they can go to learn Dutch.

 1. Do non-Dutch-speaking newcomers get information about options to learn Dutch at subscription to BRP?
 2. Does the College see more opportunities to draw the offer of Dutch lessons to the attention of expats and international students in Breda?
 3. Are the costs tailored to the target group?

If expatriates have children, they probably go to the International school at Mozartlaan. It is great that we have this facility in Breda. To also offer Dutch lessons at this school or provide information where Dutch lessons can be taken

makes perfect sense.

 1. Can Dutch language lessons be provided by International school or can the International School play a role in informing expats where Dutch lessons can be taken?

Being informed 

Information in print provided by the city of Breda now is in Dutch only. You can not expect newcomers to immediately understand Dutch. So they always need a hand to get things translated and a lot of basic information doesn’t reach them. For instance information how waste is being collected. And whether you can vote for city council on March 21th. Now, when you are a foreigner and you have made an appointment to register at City Hall, a friendly English speaking desk officer will help you. So far so good. But the letter you receive to verify the information is in Dutch. We don’t consider this “top dienstverlening”, top notch service.

 1. Can basic information provided by the city of Breda be in English to expats, foreign students and other non-Dutch-speakers, until they have been able to learn Dutch?

                                                                                                                                                   

Onlangs brachten leden van D66 een bezoek aan een sociaal evenement van InterNations Breda. InterNations is een wereldwijde organisatie voor expats. Omdat de meesten van hen nog geen Nederlands spreken, zijn deze vragen in het Engels. Zodat de mensen waar we het over hebben het kunnen begrijpen.

Gegevens

We willen eerst de gegevens helder krijgen.

 1. Hoeveel expats wonen er in Breda?
 2. Hoe groot is de groep buitenlandse studenten in de onderwijsinstellingen van Breda?
 3. Hoeveel verschillende nationaliteiten staan geregistreerd in het BRP?

Nederlands leren 

Expats en buitenlandse studenten hebben een goede opleiding genoten in hun land van herkomst. De meesten van hen spreken al meer dan één taal, en ze spreken allemaal Engels. Nederlands leren is echter niet zo eenvoudig. Sommigen beginnen te oefenen met slimme apps of YouTube-video’s. De meeste geven er de voorkeur aan om onze taal in een groep te leren, met een docent waar ze vragen aan kunnen stellen. D66 vindt het belangrijk dat niet-Nederlandstalige nieuwkomers vanaf dag één de mogelijkheid hebben om Nederlands te leren.De afgelopen periode heeft D66 al extra investeringen gerealiseerd op het gebied van taal, door taal als een van de speerpunten binnen de Onderwijsagenda te benoemen[1]. Toch kregen we van veel expats en international studenten signalen terug dat hen niet altijd duidelijk is waar zij terecht kunnen om Nederlands te leren.

 1. Krijgt een niet-Nederlandstalige nieuwkomer informatie over opties om Nederlands te leren bij inschrijving in het BRP?
 2. Ziet het College meer mogelijkheden om het aanbod van Nederlandse lessen onder de aandacht van expats en internationalestudenten te krijgen in Breda?
 3. Zijn de kosten afgestemd op de doelgroep?

Als expats kinderen hebben, gaan ze waarschijnlijk naar de internationale school aan de Mozartlaan. Het is geweldig dat we deze faciliteit hebben in Breda. Het aanbieden van lessen Nederlands op deze school of informative verstrekken waar Nederlandse les gevolgd kan worden lijkt ons volkomen logisch.

 1. Kunnen Nederlandse taallessen worden verzorgd door de internationale school of kan de Internationale School een rol spelen bij het informeren van expats waar Nederlandse les gevolgd kan worden?

Geïnformeerd worden 

Informatie die in print wordt verstrekt door de gemeente Breda is nu in het Nederlands. Je kunt niet verwachten dat nieuwkomers Nederlands meteen begrijpen. Dus ze hebben altijd een helpende hand nodig om dingen vertaald te krijgen en een heleboel basisinformatie bereikt ze niet. Bijvoorbeeld informatie over hoe afval wordt ingezameld. En of je kunt stemmen voor de gemeenteraad op 21 maart. Zoals het nu gaat, als u een buitenlander bent en u hebt een afspraak gemaakt om u te registreren bij het stadhuis, dan zal een vriendelijke Engels sprekende medewerker u helpen. Tot zover gaat alles goed. Maar de brief die u vervolgens ontvangt om de informatie te verifiëren is in het Nederlands. We beschouwen dit niet echte top dienstverlening.

 1. Kan basisinformatie van de gemeente Breda in het Engels worden verstrekt aan expats, buitenlandse studenten en andere niet-Nederlandstaligen, totdat zij Nederlands hebben kunnen leren?

Kind regards, Hartelijke groet,

Frank Toeset

[1] http://www.bredataal.info/index.html

Gepubliceerd op 07-03-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019