Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake bestemmingsplan Digit Parc

Onderwerp; vragen inzake bestemmingsplan Digit Parc

Vragen gesteld door Marianne de Bie en Paul de Beer

Vraag 1
Is het college bekend met het feit dat door de eigenaar van het Digit Parc het terrein, naar wij begrepen hebben voor een periode van 3 jaar, is verpacht aan een landbouwer die voornemens is op dit terrein maïs te gaan verbouwen. Afgelopen weken zijn er diverse bomen gekapt of in elk geval zeer fors gesnoeid om het verbouwen van maïs, etc economisch rendabeler te kunnen laten plaatsvinden. Nu in 2010 door het college nog de eerste boom is geplant (www.digitparc.nl) vanuit het groenplan voor dit gebied, maakt dit de situatie toch erg wrang in onze ogen. 
Vraag 2
Is het college hiermee bekend? Kan het college aangeven of hier sprake was van een vergunningsplicht voor de kap en of is voldaan aan de vereisten? Indien niet voldaan is aan de vereisten: op welke wijze zal de gemeente de eigenaar aanschrijven/beboeten/etc? In het bestemmingsplan wat we in 2010 hebben vastgesteld is nadrukkelijk vastgelegd op welke wijze het groen behouden dient te worden. Er wordt gesproken over een bedrijventerrein in een parkachtige omgeving. Bovegenoemde afspraken en ontwikkeling bij elkaar vraagt D66 zich af of we niet terug moeten naar de oude situatie en de bestemming weer terug moeten brengen naar
agrarisch. Daarmee scheppen we duidelijkheid voor gebruikers, maar ook de omwonenden. gegarandeerd via de met de initiatiefnemers gesloten realisatieovereenkomst. Planologisch de situatie in overeenstemming brengen met de agrarische bestemming zorgt voor meer focus op andere bestemming zoals rondom het nieuwe station en voor meer druk op hergebruik van locaties als de Techlog-campus. 
Vraag 3
Is het college met ons van mening dat de feitelijke situatie op dit moment vraagt om een heroverweging van de bestemming van dit terrein waarbij wij aansluiting zoeken bij de feitelijke situatie en voorstellen de bestemming te wijzigen in agrarisch. Door of in opdracht van de gemeente is een aantal werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met de bewegwijzering naar het Digit Parc (zie bijgaande foto) en de aanleg van een
uitvoerstrook naar het Digit Parc. Het is natuurlijk heel vreemd een aantal verkeersborden te hebben dat verwijst naar het Digit Parc om vervolgens, als je deze borden volgt op een maïsveld uit te komen.

Vraag 4
Is het college het met ons eens dat de bewegwijzering aangepast moet worden en dat de hieraan verbonden kosten, en eventuele andere voorbereidingskosten, verhaald moeten worden op de eigenaar van het Digit Parc nu zij aantoonbaar de gemaakte afspraken rond de ontwikkeling van dit terrein niet nakomen.

Klik hier voor de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders .

 

Gepubliceerd op 09-04-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018