Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden over Basisregistratie

 

Geacht college,

 

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland en van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Deze basisregistratie vormt zodoende de kern van overheidsinformatie, omdat het de gegevens van onze burgers bevat. Het is daarom belangrijk dat er veilig en zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt, maar ook dat de gegevens zelf op orde zijn.

 

In 2014 werd in de Raad de Verordening gegevensverstrekking behandeld en vastgesteld. Onze fractie was toen kritisch op de regeling aan welke derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang gegevens verstrekt mogen worden. Na een goed inhoudelijk debat is toen besloten dat vanwege privacybescherming van de Bredase inwoners slechts in een beperkt aantal gevallen gegevens aan derden mogen worden verstrekt. Uit de onlangs gepubliceerde evaluatie blijkt dat deze beperkte werkwijze het beoogde effect heeft gehad en deze werkwijze aansluit bij de vraag naar gegevens in de praktijk. Daarvoor een groot compliment aan de ambtelijke organisatie voor zowel deze werkwijze als voor de zelf kritische evaluatie.

 

Daarnaast zijn er in de evaluatie voor de komende jaren nog een aantal technische en systematische leerpunten gedefinieerd. Echter in het onlangs gepubliceerde onderzoek van de Rekenkamer werd geconstateerd dat ondanks dat systemen en regelingen op orde zijn, de mens zelf vaak de zwakste schakel is daar waar het gaat om informatieveiligheid. Dat vraagt actie om de awareness bij onze medewerkers te vergroten. Dat brengt ons op de eerste vraag:

 

  1. Welke activiteiten onderneemt de gemeente Breda om de “awareness” te vergroten als het gaat veilig om informatiebeheer en -verstrekking?

 

De reden dat we daar naar vragen is dat we onlangs getriggerd worden door een artikel op Gemeente.nu waarin de Tilburgse burgemeester Noordanus stelt dat “onjuiste gegevens in BRP criminaliteit faciliteren”. Landelijk is geconstateerd dat drie tot vijf procent van de ingeschrevenen onjuist geregistreerd is in de BRP. Voor Breda zou neerkomen op minimaal 5000 onjuiste inschrijvingen.  Het op orde houden van adresgegevens is een belangrijke voorwaarde om allerlei handelingen achter die administratie goed te laten verlopen. Gaat er bij de registratie iets niet goed, dan besmetten deze de gegevens die gekoppeld zijn aan de BRP. Denk daarbij aan de Belastingdienst, DUO en SVB.

 

Om de BRP op orde te brengen is Tilburg onlangs begonnen met het project ‘Adressen op orde’. “Want achter wat op het eerste gezicht een eenvoudige mutaties zijn, kan een wereld schuilgaan van criminaliteit en misbruik van voorzieningen. Maar ook van situaties waarin zorg op z’n plaats is”, aldus Inge Bastings, projectleider bij de Gemeente Tilburg. Tilburg ontwikkelde hiervoor een tool om de fouten uit de BRP te kunnen vissen. Dit verbeterde niet alleen de kwaliteit van de BRP, maar bespaarde ook €125.000,- in een jaar. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

 

  1. In hoeverre wordt er bij het vergroten van awareness ook aandacht besteed aan pogingen van georganiseerde criminaliteit om onze informatie te gebruiken?
  2. Heeft het College zicht op hoeveel fouten er in de Bredase BRP zitten?
  3. Ziet het College mogelijkheden om een vergelijkbaar project met Tilburg “adressen op orde” te starten of om de ontwikkelde tool te gaan implementeren om de BRP op orde te brengen? Zo nee, waarom niet?

 

Naast de BRP is de gemeente ook verantwoordelijk voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Uit de 2e bestuursrapportage blijkt dat de gemeente in 2016 begonnen is met het op orde maken van de BAG. Hier valt wat ons betreft een koppeling te maken met de BRP om de gehele basisregistratie op orde te brengen, omdat beide van elkaar afhankelijk zijn. Daarbij werd er in de 2e bestuursrapportage gesproken over aansluiting op WOZ-waardeloket. Helaas kon dit niet voor 1 oktober 2016 bewerkstelligd worden, maar wordt er gestreefd in 2017 deze koppeling wel te maken met Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Dat brengt ons tot slot op de volgende vragen:

 

  1. Is het College van mening dat het orde Breda van de BRP en de BAG van elkaar afhankelijk zijn?
  2. Ziet het College mogelijkheden om het op orde brengen van de BAG en BRP in gezamenlijkheid te doen om bijvoorbeeld kosten te sparen?
  3. Kan het College inzicht gegeven per wanneer de gemeente aangesloten wordt op de Landelijke Voorziening WOZ?

 

Met vriendelijke groet,

 

Tim van het Hof

 

Fractievoorzitter D66 Breda

 

Bronnen:

 

 

 

 

Gepubliceerd op 28-01-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018