Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden Zorgen voor studentenkamers

Vragen van: F. Toeset en P . de Beer
Antwoorden van: College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake studentenhuisvesting

Vraag 1.

 • Kunt u een actueel overzicht geven (peildatum 2013) of als daarvoor gegevens ontbreken een accurate inschatting van:
  • de vraag naar studentenkamers?
  • de bestaande hoeveelheid studentenkamers?
  • het aantal nieuw verhuurde studentenkamers (doorstroom)?

Antwoord 1.

 • Het actieplan 2013-2014 door uw raad vastgesteld in mei 2013 is gebaseerd op de meest actuele cijfers van de Hogescholen en de monitor studentenhuisvesting Breda van Kences . Beide zijn gebaseerd op cijfers uit oktober 2012. Uw vragen worden hierin beantwoord. In november verschijnt een nieuwe versie van de monitor .

Vraag 2.

 • Kunt u een actuele meerjarenprognose geven van :
  • Het aantal studenten
  • Het % studenten die op kamers willen gaan wonen in Breda .
  • de verwachte uitstroom van studenten?
  • de verwachte toe-/afname van de vraag naar studentenkamers?

Antwoord 2.

 • De meest actuele prognoses zijn opgenomen in het actieplan. Voor de lange termijn vindt nog een nadere uitwerking plaats dit najaar. Uw vragen zullen wij daarbij zo goed mogelijk trachten te beantwoorden.

Vraag 3.

 • Welke projecten voor studentenhuisvesting zijn momenteel in aanbouw, welke zijn in procedure en om welke hoeveelheden gaat dit? En in welke gevallen betreft het herbestemming van bv. kantoorpanden?

Antwoord 3.

 • Op dit moment zijn in procedure (bestemmingsplan) de Teteringsedijk 97 (130 eenheden verbouw kantoren en nieuwbouw), Tramsingel Gieterijstraat (verbouw kantoor 65 eenheden) en Nassaustraat (nieuwbouw 38 eenheden) . Een aantal projecten zoals de Donkvaart en de Tramsingel-Smederijstraat, is vertraagd onder andere doordat WonenBreburg andere prioriteiten heeft moeten stellen . Op dit moment onderzoekt het college de haalbaarheid van studentenhuisvesting op een nieuwe locatie (> 150 eenheden)

Vraag 4.

 • Heeft het college het vastgoed dat de gemeente momenteel in bezit heeft gescreend op (mogelijke) geschiktheid voor studentenhuisvesting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?

Antwoord 4.

 • Ja. De beste mogelijkheid , nabij onderwijsinstelling dan wel centrum , is het terrein van Oud Jeka zoals opgenomen in het actieplan studentenhuisvesting . Eventuele mogelijkheden op deze locatie kunnen worden beoordeeld als de ontwikkeling van het Amphia ziekenhuis definitief is. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de locatie Steenakker. Onderdeel hiervan is ook het onderzoeken van een alternatieve locatie .

Vraag 5.

Is uw college bereid om de mogelijkheden voor studentenhuisvesting van het huidige Belastingkantoor (dat de gemeente in bezit gaat krijgen) te onderzoeken, dan wel marktpartijen te prikkelen dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5.

 • Het college voert nog geen actieve strategie voor de herbestemming of herontwikkeling van het belastingkantoor in afwachting van de behandeling van de structuurvisie door de raad. Het College staat met belangstelling open voor initiatieven van derden. Voor zover bekend zijn in elk geval twee verschillende conceptontwikkelaars op dit moment reeds bezig met een plan voor studentenhuisvesting hetgeen naar verwachting zalleiden tot een voorstel aan het College . Er is daarom voor ons geen aanleiding op dit moment de markt meer te prikkelen.

Vraag 6.

 • Welke overige initiatieven zijn u bekend voor realisatie van studentenhuisvesting?

Antwoord 6.

 • Als een initiatiefvoorstelleidt tot een collegestandpunt (principebesluit) wordt dit openbaar gemaakt.

Vraag 7.

 • Verwacht u dat er in 2013 en 2014 studentenkamers aan de voorraad worden onttrokken? Zo ja, waarom? En hoeveel?

Antwoord 7.

 • Naar verwachting zullen aan de Lage Kant Nieuwe Inslag circa 200 studenteneenheden worden onttrokken. We verwachten van de corporaties dat ze dezelfde hoeveelheid zullen toevoegen.

Vraag 8.

 • Ziet u risico’s voor een mismatch tussen vraag en aanbod?

Antwoord 8.

 • De behoefte van studenten is vooral zelfstand ig wonen, of in ieder geval met eigen voorzieningen (badkamer) en betaalbaar. Het aanbod is vooral (onzelfstand ige) kamers voor relatief hoge prijzen (inclusief servicekosten) .
Gepubliceerd op 11-09-2013 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019