Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden voortgang planontwikkeling Molenkwartier

Vragen van: P. de Beer
Antwoorden van: College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake voortgang planontwikkeling Molenkwartier

Vraag 1.

 • Wat is de status van het bestemmingsplan Molenkwartier?

Antwoord 1.

 • Het ontwerpbestemmingsplan is na ter visie legging aangehouden. Voor het plangebied Molenkwartier vigeren derhalve de volgende bestemmingsplannen:
  • Langs de Teteringsedijk: bestemmingsplan verspreid liggende terreinen’ uit 1981
  • Op het achterterrein noord-oosthoek: bestemmingsplan Teteringsedijk, uit 1965
  • Op het achterterrein noord-westhoek: bestemmingsplan Hoge Steenweg e.o., uit 1967

Vraag 2.

 • Wie is/zijn juridisch eigenaar van het plangebied?

Antwoord 2.

 • Eigenaar van het plangebied is CB-NL Development B.V..

Vraag 3.

 • Welke partij( en) gaan het plangebied ontwikkelen? Hebben ze daarvoor de economische en juridische mogelijkheden?

Antwoord 3.

 • De ABN-AMRO Bank (hypotheekhouder c.q. financier van de eigenaar) is in gesprek met NIBC over voortzetting van de ontwikkeling. Alvorens een ontwikkeling kan worden voortgezet zal de financiële, maatschappelijke en economische haalbaarheid moeten worden onderzocht en aangetoond. Of de ontwikkelende partij de economische mogelijkheden heeft om te ontwikkelen maakt deel uit van een haalbaarheidsonderzoek. Voorafgaande aan een eventuele bestemmingswijziging zal door de ontwikkelende partij met de gemeente overeenstemming moeten worden bereikt over een anterieure overeenkomst (exploitatieovereenkomst). Vooralsnog is die overeenstemming niet bereikt. Derhalve heeft men op dit moment niet de juridische mogelijkheid om te ontwikkelen.

Vraag 4.

 • Is voor de planontwikkeling een SOK van kracht met de gemeente Breda?

Antwoord 4.

 • Ja, er is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) van kracht. In dat kader vinden de gesprekken tussen en met de onder 3 genoemde partijen plaats. De SOK dateert van 20 november 2008. Partijen bij de SOK zijn niet alleen de gemeente en CB-NL Development BV maar ook “Fiorie en van den Heuvel Projectontwikkeling BV” en de “VOF Molenkwartier Teteringsedijk”. Deze VOF wordt door dezelfde personen vertegenwoordigd als de twee eerder genoemde marktpartijen.

Vraag 5.

 • Heeft de gemeente Breda op basis van de genoemde beschikking Wbb een melding van een startsanering ontvangen?
  • Zo ja, wanneer start de sanering?
  • Zo nee, deelt u dan onze constatering dat er sprake is van een publiekrechtelij ke overtreding?

Antwoord 5.

 • Nee , er is geen melding van een startsanering ontvangen. Zie verder onder antwoord 6 .

Vraag 6.

 • Op welke wijze is er handhavend opgetreden op het overtreden van de wet bodembescherming, zoals bedoeld onder vraag 5?

Antwoord 6.

 • Bij brief de dato 4 februari 2013 is er een aanschrijving uitgegaan naar CB-NL Development BV met de dreiging van bestuursdwang indien niet voor 1 april 2013 een monitoringsplan is ontvangen en overeengekomen en per 1 mei de vereiste monitoring is gestart met betrekking tot de bij beschikking opgelegde vorm van spoedsanering van de bestaande VOCL verontreiniging. Tevens is b ij brief van 13 februari 2013 de d irectie Beheer van de gemeente Breda opgedragen een formeel onderzoek te doen naar de tweede VOCL verontreiniging in de omgeving van het Molenkwartier.

Vraag 7 .

 • Zijn de kosten voor het plaatsen en in stand houden van de hekwerken succesvol op de eigenaar verhaald?

Antwoord 7.

 • Ja, de kosten voor het plaatsen en in stand houden van de hekken komen voor rekening van de ABN-A MRO Bank (hypotheekhouder c.q. financier van de eigenaar) en zijn voldaan.
Gepubliceerd op 22-03-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018