Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden stijging op de misdaadmeter AD

Vragen van: M. de Bie
Antwoorden van: College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake stijging op de misdaadmeter AD

Vraag 1.

  • Kan het college aangeven waar deze sterke stijging door veroorzaakt wordt? In de pers lezen we een eerste reactie waarin onder andere verwezen wordt naar de invoering van de wietpas. Dat lijkt D66 niet heel erg waarschijnlijk, gezien het feit dat deze problematiek ook speelde in Den Bosch en Tilburg. Deze steden zijn echter niet gestegen in de misdaadmeter.

Antwoord 1.

  • In de misdaadmeter worden 10 misdrijven meegenomen om de score te berekenen, namelijk woninginbraak, diefstal van een motorvoertuig, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. Drugshandel en andere drugsincidenten/overlast worden dus niet meegenomen in de totaalscore en hebben dus geen invloed op de stijging van Breda. De stijging wordt dan ook veroorzaakt door de toename van het aantal woninginbraken (van 834 in 2011 naar 1036 inbraken in 2012).

Vraag 2.

  • Is het volgens het college noodzakelijk dat het veiligheidsbeleid van Breda, bijvoorbeeld als het gaat over prioritering, nog dit jaar aangepast wordt op basis van deze cijfers?

Antwoord 2.

  • Aanpassing van het veiligheidsbeleid op basis van deze cijfers is niet nodig. Woninginbraken is voor 2013 al als prioriteit benoemd in het jaarplan Veiligheid. De stijging van het aantal woninginbraken was immers in 2012 al merkbaar en daardoor is de aanpak aangescherpt en geïntensiveerd.

Vraag 3 .

  • Zo ja, aan welke aanpassingen wordt gedacht , uiteraard in relatie tot de gemaakte analyse?

Antwoord 3 .

  • Zie beantwoording vraag 2 .

Vraag 4 .

  • Indien het college van mening is dat aanpassing va n het huidige veiligheidsbeleid niet nodig is: waar is dit standpunt op gestoeld? Zijn er we ll icht al veranderingen doorgevoerd of andere tendensen te onderscheiden? Graag horen we hierover.

Antwoord 4.

  • Het huidige veiligheidsbeleid hoeft niet te worden aangepast. zoals reeds in vraag 2 is aangegeven Er wordt scherp ingezet op extra (camera) toezicht, buurtpreventie, donkere dagen aanpak , inbraak preventieteam, keurmerk veilig wonen , inzet ANPR-camera, Persoonsgerichte aanpak WOS (woninginbraak, overvallen, straatroven) en regionaal Operationeel Overleg Woninginbraken. Er wordt intensieve samenwerking gezocht met de lokale partij en in de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven, maar ook met het ministerie . In de eerste maanden van 2013 is er dan ook een daling van het aantal woninginbraken zichtbaar.
Gepubliceerd op 19-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018