Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoord toekomst gebouw De Faam

Vragen van: R. Kluijlmans en F. Toeset
Antwoorden van: College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake toekomst gebouw De Faam

Vraag 1.

  • Is het college bereid, om op zo kort mogelijke termijn, het kantoorgebouw van de Faam en de karakteristieke delen van de oude fabriek , waaronder de schoorsteen , het ketelhuis en de tuinmuur, te toetsen aan de Erfgoedmeetlat en te beoordelen welke verhoging van bescherming van dit Bredase erfgoed mogelijk is?
    Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1.

  • Zoals aangegeven in de raadsbrief van 20 december jl. hebben wij, vanwege het feit dat het bedrijf Astra-Faam B.V. is gevestigd in een pand dat deel uitmaakt van het Bredase industriële erfgoed, direct na het bekend worden van het aanstaande vertrek actie ondernomen op het gebied van een mogelijke monumentenstatus van het pand . De afgelopen jaren heeft in de gemeente Breda een inventarisatie plaatsgevonden van het industriële erfgoed welke mogelijk in aanmerking komt voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. De daadwerkelijke aanwijsprocedures van alle waardevolle industriële bebouwing in het gebied van Via Breda worden in het begin van 2013 in gang gezet. Het object aan de Liniestraat 19 staat als potentieel monument geregistreerd op de selectielijst Om Astra-Faam B.V. duidelijkheid te bieden over het al dan niet hebben van een gemeentelijke monumentstatus op haar eigendom nog voordat mogelijke planontwikkeling vorm krijgt, is het bedrijf bij brief van 19 december jl. geïnformeerd over het feit dat de gemeente voornemens is het object aan te wijzen als gemeentelijk monument en als zodanig te registreren . Daarbij is het bedrijf in de gelegenheid gesteld tot het indienen van zienswijzen.Voorgaande betekent dat er sprake is van voorbescherming op het object. Dit houdt in dat zonder of in afwijking van een vergunning of in strijd met de bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden het mogelijke gemeentelijke monument niet mag worden afgebroken, verstoord, gewijzigd, hersteld of gebruikt, dan wel te laten gebruiken, op een dusdanig wijze dat het potentiële monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.
Gepubliceerd op 16-01-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018