Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftlijke vragen over niet plaatsen Pharmafilter door Amphia

Geacht college,
De onderstaande partijen zijn trots dat er op dit moment in Breda een mooi nieuw ziekenhuis wordt
gerealiseerd. Zoals het Amphia ziekenhuis zelf schrijft ‘een toekomstbestendig, modern ziekenhuis,
waar ze de hoogste kwaliteit van zorg kunnen bieden’.

Onlangs kregen we te horen dat het ziekenhuis nog niet van plan is om een Pharmafilter te plaatsen.
dat is een filter die onder andere contrastvloeistoffen en medicijnresten uit het afvalwater zuivert.
Amphia loost straks haar afvalwater dus rechtstreeks op het gemeentelijk riool. Het Nederlands
instituut voor ecologie geeft aan dat het afvalwater vaak kleine hoeveelheden medicijnresten kan
bevatten, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het ecosysteem.
(https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/gevaarlijke-medicijnresten)

Op dit moment is het voor waterzuiveringsinstallaties erg lastig om medicijnresten uit het water te
zuiveren (https://www.uvw.nl/ketenaanpak-medicijnresten-blijft-belangrijk/) Onderstaande partijen
zouden graag zien dat het afvalwater bij de bron wordt gezuiverd of dat wordt voorkomen dat
medicijnresten in het afvalwater terecht komen. Wat ons betreft hoeft een kikker of een vis niet
ongewenst aan de medicijnen. Laat staan een mens.

Onderstaande partijen willen dat medicijnresten niet in het milieu terecht komen en willen ook dat het
Amphia ziekenhuis echt toekomstbestendig is. Het Amphia moet voorkomen dat er
microverontreiniging plaatsvindt en haar eigen afvalwater zuiveren alvorens het in het riool te lozen.

We hebben daarom de volgende vragen:
1. Deelt u onze mening dat in eerste instantie voorkomen moet worden dat medicijnresten in het
afvalwater komen en dat het daarnaast goed zou zijn dat het water van het ziekenhuis van te
voren gefilterd wordt alvorens het afvalwater in het riool wordt geloosd?
2. Weet u welke maatregelen het ziekenhuis neemt om het afvalwater te zuiveren alvorens dit in
het gemeentelijk riool wordt geloosd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
3. Vinden er op dit moment gesprekken plaats met het Amphia om de medicijnresten uit het
afvalwater te zuiveren of om te voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater komen? Zo ja,
wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?
4. Welke wettelijke mogelijkheden heeft het college om het aanbrengen van een waterfilter af te
dwingen?
1/2

Amphia heeft in 2016 de Green Deal Zorg ondertekend, evenals de gemeente Breda.
(https://milieuplatformzorg.nl/media/documents/GD190-samenvatting-Nederland-op-Weg-naarDuurzame-Zorg.pdf)
Daarin staat onder andere “De Green Deal sluit aan op het landelijke
Energieakkoord, het Programma Van Afval naar Grondstof, het werk maken van het voorkomen van
het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie én het verminderen van medicijnresten in
afvalwater.” Daarin staat ook dat zorgaanbieders gestimuleerd worden tot het nemen van genoemde
maatregelen.

5. Hoe ziet u de keus van het Amphia in het licht van de gesloten Greendeal ‘Nederland op weg
naar duurzame zorg’?
6. Kunt u, als partner in de Green Deal Zorg, het Amphia ziekenhuis aansporen tot het nemen
van adequate en toekomstbestendige duurzame maatregelen om te voorkomen dat
medicijnresten in het afvalwater komen?
7. Bent u bereid om samen met het waterschap nogmaals het gesprek aan te gaan met het
Amphia ziekenhuis, zodat er geen medicijnresten meer in op het gemeentelijk riool worden
geloosd?
8. Ziet u mogelijkheden om samen met het waterschap, het bedrijfsleven en Amphia te
onderzoeken of het afvalwater bij de bron te zuiveren is door bijvoorbeeld een pharmafilter?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen?

 

 

Gepubliceerd op 23-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018