Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen en antwoorden verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in zorg- en dienstverlening

Geacht College,

D66 heeft zich al vaak hard gemaakt voor het borgen van de veiligheid van cliënten in de zorg.  Zo opperde D66 al eerder om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor vrijwilligers in de zorg- en dienstverlening die werken voor en met kwetsbare burgers. D66 zag en ziet een VOG als onmisbaar onderdeel van een sociaal veiligheidsbeleid. Dit alles met als doel de patiëntveiligheid te borgen.

Volgens het recente landelijke regeerakkoord kunnen vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie, voortaan gratis een VOG aanvragen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten meldt in reactie op het landelijke regeerakkoord dat vooralsnog geen heldere definitie wordt gegeven van ‘afhankelijkheidssituatie’ en dat gemeenten de keuze hebben ook voor andere doelgroepen een gratis VOG te verstrekken.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met de uitspraak en uitleg van het landelijke regeerakkoord?
  2. Wat is de reactie van het College hierop?
  3. Heeft het College daarbij specifieke doelgroepen op het oog, waarvoor zij het in het belang van de cliënt wenselijk acht dat een VOG verplicht wordt gesteld voor hulpverleners?
  1. Op de (vernieuwde) site van de gemeente Breda is inmiddels te lezen dat vrijwilligers die werken met ‘verstandelijk gehandicapten’ in aanmerking komen voor een gratis VOG. Kunnen, in het licht van het regeerakkoord, (licht) dementerenden, burgers met psychische problemen ook onder deze categorie worden geschaard?

Inmiddels is er een NOV-keurmerk voor Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit keurmerk behelst een kwaliteitsoordeel over het gevoerde sociaal veiligheidsbeleid van organisaties binnen een gemeente. Daarnaast kunnen gemeenten inzetten op preventie en op het bespreekbaar houden van het onderwerp, het vergroten van de aangiftebereidheid, het verhogen van het ophelderingspercentage en het verkorten van de doorlooptijden voor een VOG.

  1. Hebben alle Bredase organisaties en instellingen die vrijwilligers inzetten voor maatschappelijke dienstverlening inmiddels een NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld? Wie ziet daarop toe?
  2. Uit onderzoek blijkt dat veel (vrijwilligers)organisaties, zoals sportverenigingen, geen aanspreekcultuur hebben (elkaar aanspreken op gedrag), terwijl dat wel de basis zou moeten zijn om sociaal veiligheidsbeleid te effectueren. Welke instrumenten worden vanuit de gemeente ingezet om dit te bevorderen?

Bij Persoons Gebonden Budgetten (PGB) huren budgethouders zelf zorg en diensten in. Niet alle budgethouders zijn capabel om het kaf van het koren te scheiden of maken gebruik van professionele instellingen met vast personeel dat over een VOG-verklaring beschikt.

  1. Ziet u mogelijkheden om PGB-houders te ondersteunen in het maken van een veilige keuze qua zorgverlener(s)? Zo ja, welke?

 

Gepubliceerd op 03-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018