Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen “Steuntje in de rug voor Tuinzigt/Westerpark”

Vragen namens D66 Breda en GroenLinks gesteld door respectievelijk Faissal Boulakjar en Merijn Scheifes.

Onderwerp: maatwerk in ondersteuning van gemeente aan dorp- en wijkraden

Onze gemeente kent een groot aantal dorps- en wijkraden. D66 Breda en GroenLinks Breda vinden de dorps- en wijkraden zeer waardevol; zij zijn de oren en ogen van wijken en dorpen. Zeker in de huidige tijd waarin we steeds vaker de verbinding zoeken met de wijken en dorpen heeft een actieve wijkvertegenwoordiging grote waarde voor de gemeente.

In de wijken Tuinzigt en Westerpark staan er de komende jaren een aantal ontwikkelingen op de agenda; opstellen en uitvoeren van een wijkplan, revitaliseren van het winkelcentrum Tuinzigt en de verbouwing van het Markenhage college. Voor deze mooie ontwikkelingen is het van belang dat er betrokkenheid is vanuit de wijk zelf.
Tijdens ons bezoek aan de openbare vergadering van de wijkraad Tuinzigt/Westerpark op 8 oktober 2015 heeft het wijkraadbestuur aangegeven aan het einde van dit jaar ermee op te houden. De reden die zij naar voren brachten was het feit dat er een discussie is met de gemeente over de toekenning van de jaarlijkse activiteitensubsidie en de gehanteerde vermogenstoets.
In 2014 is er naar aanleiding van de subsidietoekenning door het college de toezegging gedaan meer maatwerk toe te passen. GroenLinks en D66 Breda ondersteunen de toezegging van het college dat maatwerk nodig is, omdat geen wijk of dorp in Breda hetzelfde is of hetzelfde nodig heeft.
Eerder dit jaar stelde D66 Breda reeds vragen aan het college over de activiteitensubsidie van dorps- en wijkraden en om – daar waar mogelijk – te zoeken naar maatwerkoplossingen zodat wijkraden hun waardevolle werk voort kunnen zetten.

Bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen:

 

1- Heeft u inmiddels kennis genomen van het voornemen tot aftreden van het wijkraadbestuur Tuinzig/Westerpark? Zo ja, wat is uw mening over de beweegredenen van het bestuur?

2- Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met het wijkraadbestuur en te werken aan een maatwerkoplossing?

Recente ontwikkelingen (terugloop bestuursleden) bij verschillende wijkraden in Breda illustreren de noodzaak om als gemeente inwonersparticipatie vanuit de wijk, daar waar nodig, te faciliteren.

3- Bent u bereid om tijdens het eerstvolgend overleg met de kerngroep Samenwerkende wijkraden Breda dit op de agenda te zetten?

 

Gepubliceerd op 13-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018