Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen en antwoorden inzake prioriteiten onderhoud buitenruimte.

Vragen gesteld door Maddy van Hemel

Onderwerp; prioriteiten onderhoud buitenruimte

Beantwoording vragen:  namens College van Burgmeester en Wethouders; B. van Eil

Vraag 1.
ls het college werkelijk van mening dat, zoals in de motivatie staat, het door de bewoners zelf binnenlopen van vuil van de op het Iooppad liggende appeltjes, het ovelwegen tot kappen van de
bomen rechtvaardigt?

Antwoord 1.
Louter het afvallen van bladeren, vruchten of bloesem is geen reden om een boom te kappen. Bij meldingen omtrent deze hinder of overlast wordt een kapverzoek altijd afgewezen. ln de situatie aan de Evertsenweg is er bovendien sprake van schade aan auto’s die geparkeerd staan op de parkeerplaatsen naast de bedoelde bomen. De schade ontstaat door de afvallende vruchten. Het grote aantal vruchten leidt bovendien tot stankoverlast en vervuiling in de woningen. Omdat snoeien geen oplossing heeft geboden is besloten de bomen te vervangen. Wij benadrukken dat dit een uitzonderlijke situatie is. Tevoren zijn de direct omwonenden geinformeerd
die zonder uitzondering positief hebben gereageerd op het voornemen de bomen te vervangen.

Vraag 2.
ls het college van mening dat de oplossing gevonden zou kunnen worden in het kader van ‘Opgeruimd Breda’? De bewoners vegen de appeltjes bij elkaar en de gemeente haalt ze dan op. De huidige aanplant Sierappelboom is een sterke boom, bestand tegen vele ziektes en geet de omgeving juist door zijn bloesem EN vruchtdracht een onderscheidende uitstraling. De Prunus Umineko draagt enkel VEEL bloesem. Ook bloesem valt op de grond. Denkt u dat dit geen overlast veroorzaakt zoals binnenlopen van vuil zoals de aanvragers nu aangeven?

Antwoord 2.
Omdat hiermee mogelijke schade aan geparkeerde auto‘s niet wordt voorkomen biedt zelfwerkzaamheid binnen Opgeruimd Breda in deze uitzonderlijke situatie geen oplossing.

Vraag 3.
Kan het college aangeven vanwaar de haast tot kappen, in het eerste kwartaal van 2014?

Antwoord 3.
De mededeling dat de kap in het eerste kwartaal van 2014 gaat plaatsvinden hangt samen met planning van werkzaamheden aan bomen die doorgaans in het voor- en najaar plaats vinden.

Vraag 4.

En gaat uw college op meer plaatsen gezonde (fruit-)bomen kappen en vervolgens andere bomen neerzetten? Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn?

Antwoord 4.
Het kappen van gezonde bomen die schade veroorzaken gebeurt vaker, echter bij hoge uitzondering. De kosten voor het herplanten van bomen aan de Evertsenweg bedragen ca. € 2.400

Vraag 5.
Kan het college ons uitleggen waarom deze aanvraag prioriteit krijgt terwijl er nog steeds tekorten zijn op het onderhoud buitenruimte?

Antwoord 5.
Zie ook antwoord 1.
Omwille van het voorkomen van schade en het verbeteren van de leefomgeving is besloten de bomen te vervangen.

Gepubliceerd op 30-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018