Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen en antwoorden inzake kerncentrale in Doel

onderwerp; vragen inzake kerncentrale Doel

indieners; fracties D66 Breda en GroenLinks

 

In de zomer van 2014 is de regio West-Brabant opgeschrikt door een incident in de kerncentrale in Doel, vlakbij de Nederlands-Belgische grens en ruim 40 km van Breda.

 

Al vrij snel bleek dat dit incident is veroorzaakt door sabotage van een persoon die blijkbaar toegang had tot het terrein en gebouwen van de kerncentrale. Dit leidde tot de nodige ongerustheid in zowel België als in Nederland.

 

In Breda is, naar aanleiding van onder meer dit incident, door de Raad al eens bij de Burgemeester vanuit zijn rol binnen de Veiligheidsregio aandacht gevraagd voor deze “gevaarlijke buurman” door middel van een motie in de Raad van 25 juni 2015, GroenLinks, PvdA en Trots.

Naar aanleiding van onder meer deze motie is recent, op 14 oktober 2015 een voorlichtingsbijeenkomst belegd in Bergen op Zoom waar onder meer de directie van de kerncentrale en de Belgische en Nederlandse toezichthouder een toelichting hebben gegeven.

 

Hoewel de beschrijving van alle beveiligingsmaatregelen die de directie daar gaf op het eerste oog geruststellend klonk kon men toch niet ontkennen dat de dader van de sabotage nooit is gepakt en dat de kans dus aanzienlijk is dat deze nog steeds toegang heeft tot de centrale. Wel zijn ruim 100 extra camera’s opgehangen en zijn er procedures ingesteld waardoor personen nooit meer alleen toegang hebben tot gebouwen en/of machines (4-ogenprincipe).

 

Afgelopen week heeft zich wederom een explosie voorgedaan in de centrale. Dit is vreemd omdat de centrale nu al ruim een jaar stilligt. Tot vandaag heeft de centrale nog geen logische verklaring kunnen geven voor dit incident. GroenLinks en D66 menen dat dit zeer verontrustend is en zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat in de, in potentie, “gevaarlijkste fabriek ter wereld” een niet-geïdentificeerde saboteur mag rondlopen.

 

Wij willen de Burgemeester daarom het volgende vragen:

  1. Bent u de afgelopen week geïnformeerd over het incident en heeft zij wellicht meer informatie over de oorzaken van het nieuwe incident die zij met de Raad kan delen?
  2. Deelt u onze zorgen over deze situatie en is zij bereid om deze zorgen ook kenbaar te maken aan de Belgische en Nederlandse autoriteiten?
  3. Bent u met ons van mening dat, zolang het mogelijk is dat er een saboteur toegang heeft tot de gebouwen van de centrale, het uitgesloten is dat de centrale weer wordt opgestart?
  4. Bent u bereid om binnen de Veiligheidsregio Midden West Brabant erop aan te dringen dat het weer opstarten van de centrales in de huidige omstandigheden niet wenselijk is?

Op de voorlichtingsbijeenkomst van 14 oktober is ook gesproken over de veiligheidszones die normaliter rond kerncentrales worden gehanteerd. In deze veiligheidszones zijn calamiteitenplannen beschikbaar die onder meer voorzien in evacuatie en de beschikbaarheid van jodiumtabletten ingeval van een ernstig incident. Nederland hanteert aanzienlijk krappere veiligheidszones (20 km) dan in Europa gebruikelijk is. Onze buurlanden, België en Duitsland, hanteren voor de eerste ring een criterium van 50 km.
Dit is bekend en het is de verwachting dat het Ministerie op enig moment een beslissing gaat nemen over een mogelijke aanpassing.
Op dit moment valt Breda dus niet in de veiligheidszone zoals die in Nederland is gedefinieerd terwijl steden op dezelfde afstand in België wel binnen een dergelijke zone vallen.

  1. Bent u met ons van mening dat het, los van het wel of niet opstarten van de kerncentrale, wenselijk is dat Nederland haar criteria voor veiligheidszones aan de omringende landen aanpast, waardoor ook in Breda meer aandacht komt voor calamiteitenscenario’s?

 

 

Gepubliceerd op 04-11-2015 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019