Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samen werken aan een Bredase tegenprestatie

Gelet op art. 10 lid 3 van de Spelregels gemeenteraad ‘ Bredaas Beraad’,
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:
De gemeenteraad van Breda,

Constaterende:

  • dat er – zowel in de raadzaal als daarbuiten – uitvoerig debat is geweest over de inrichting van de tegenprestatie;
  • dat het bieden van maatwerk een belangrijk uitgangspunt is van de tegenprestatie ;

Overwegende:

  • dat we van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet een echt Bredaas verhaal willen maken.
  • dat iedereen erbij hoort en we geen nieuwe mensen of groepen buiten de boot willen laten vallen.

Van mening:

  • dat we met een coherent pakket aan verbetervoorstellen de Verordening Tegenprestatie Participatiewet nog beter kunnen maken.

Besluit:

Beslispunt 1 te wijzigen als volgt:

  1. Vast te stellen de eerste wijziging in de Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 volgens bijgevoegd concept en deze inwerking te laten treden per 1 april 2019

Met dien verstande dat de toelichting bij het raadsvoorstel wordt gewijzigd als volgt:

uitganspunt f, luidende:

f. De tegenprestatie wordt 20 uur per week verricht, tenzij dit niet mogelijk is. Er wordt altijd gekeken naar persoonlijke omstandigheden. Mantelzorg, zorgen voor kinderen of structureel vrijwilligerswerk zijn geen vrijstellingen voor het verrichten van een tegenprestatie.

Te wijzigen als volgt:

f. De tegenprestatie wordt voor maximaal 20 uur per week verricht. Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en wat het beste past. Het is immers altijd maatwerk.

uitgangpunt 1toe toe voegen, luidende:

l. Substantiële mantelzorg kan wel een vrijstelling van een tegenprestatie zijn. Zorgen voor kinderen is geen vrijstelling voor het verrichten van een tegenprestatie. Substantieel structureel vrijwilligerswerk geldt wel als een vrijstelling voor een tegenprestatie.

uitgangspunt g, luidende:

g. De tegenprestatie wordt in principe verricht voor een periode van 6 maanden per jaar. Na afloop van de 6 maanden wordt bekeken of de deelnemer meer kan;bijv. stappen kan zetten richting werk.

Te wijzigen als volgt:

g. De tegenprestatie wordt in principe verricht voor een periode van 6 maanden per jaar. Na afloop van de 6 maanden wordt bekeken of de activiteiten verlengd kunnen worden of dat de deelnemer meer kan; bijv. stappen kan zetten richting werk.

uitgangspunt m toe te voegen, luidende:

m. We beginnen met de groep die langer dan vijfjaar in de bijstand zit. En we geven kansen en mogelijkheden voor de groep die tussen de 2 en 5 jaar in de bijstand zit.

Gepubliceerd op 08-04-2019 - Laatst gewijzigd op 08-04-2019