Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbrief motie Wateropslag stimuleren

Geachte leden van de raad,

Op 16 mei 2019 heeft uw raad de motie Wateropslag Stimuleren aangenomen waarin u het college opdraagt om samen met het Waterschap en de agrarische sector plannen te ontwikkelen om overtollig regenwater op te vangen dat in grote periodes gebruiken kan worden voor de bewatering van gewassen.

Breda ligt grofweg voor de helft op peilgestuurde kleigronden en voor de helft op vrij afwaterende zandgronden.
In de peilgestuurde gebieden is de waterbeschikbaarheid in principe op orde doordat er water aangevoerd kan worden. Waterschap Brabantse Delta heeft met de optimalisatie van de Roode Vaart op de toekomst geanticipeerd wat betreft van de waterbeschikbaarheid voor de peilgestuurde gebieden. De waterbeschikbaarheid verbeteren voor agrarische doeleinden is daarmee een vraagstuk voor de agrarisch bestemde gebieden in de vrij afwaterende gebieden.

Om de waterbeschikbaarheid te vergroten dient water in natte periodes vastgehouden worden. De meest logische plaats om het water vast te houden is de bodem, waardoor de grondwaterstand wordt verhoogd. Waterschap Brabantse Delta voert op verschillende plaatsen proeven uit om in het begin van de lente de waterpeilen in de beken langer hoog te houden. Dit betekent dat er nadruk gezocht wordt naar een optimalere balans tussen begaanbaarheid van percelen in nattere periodes en grondwatervoorraad voor drogere tijden. Een ander voorbeeld van meer water vasthouden is het project waarbij gemeente Breda met waterschap, Brabants Landschap en gemeente Gilze en Rijen mee investeert in natuurontwikkeling op het grondgebied van gemeente Gilze en Rijen in de bovenloop van de Gilzewouwerbeek. Door water nadrukkelijker bovenstrooms vast te houden blijft er langer water beschikbaar voor Bredaas grondgebied.

Een andere manier om meer water voor natuur maar ook landbouw beschikbaar te krijgen in vrij afwaterende gebieden is het lokaal zuiveren van afvalwater. In droge perioden is geen regenwater, maar wel afvalwater beschikbaar. Voor de uitbreiding Bavel-Zuid is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bepalen of lokaal gezuiverd kan worden om de grondwater aan te vullen voor het Ulvenhoutse bos en/of andere functies. Uit de studie blijkt dat het technisch, financieel en ruimtelijk haalbaar is. Op basis van onder andere deze studie wordt nu ook voor de rest van zuiveringskring Nieuwveer (Zundert, Rijsbergen, Breda, Bavel, Galder) bestudeerd of er meer plekken zijn waar een dergelijke vorm van wateraanvoer mogelijk is. Hierbij is het doel niet alleen waterbeschikbaarheid voor natuur, maar zeker ook voor agrarische doeleinden.

Binnen de stadsgrenzen van Breda wordt op verschillende manieren aan droogtebestrijding gedaan.

Enerzijds wordt er middels Week van Ons Water, NK-tegelwippen, subsidie water en groen, wijkdeals en eigen afkoppelprojecten zoals Annevillelaan, Parkstraat en Velsgoed hard gewerkt aan het bouwen van een Stad in een Park. Door stenen in te ruilen voor groen worden niet alleen fijne verblijfs- en werkomgevingen gecree╠łerd maar wordt ook gewerkt aan het bestrijding van hittestress, verhogen van biodiversiteit en het infiltreren van regenwater. Op die manier wordt kan het regenwater weer in de grond zakken en kunnen onze bomen en planten groeien.

In het kader van waterbeschikbaarheid voor droge tijden is tevens een plan uitgewerkt waarbij de groendiensten in Breda voor het water geven van de (jonge) bomen en planten geen water meer onttrekken uit vijvers en singel. Team riolering en team groen hebben samen een plan bedacht om regenwater vast te houden in de (opgestuwde) hemelwaterstelsels waardoor de groendiensten dat water kunnen gebruiken. Daarmee is de nieuwe riolering rond het Wilhelminapark ontworpen om in de toekomst ook extra water in de Wilhelminavijver vast te kunnen gaan houden. In de omgevingsvisie is beschreven dat we voor elke buurt een vorm van een waterbatterij (waterbeschikbaarheid) ontwikkelen. Met deze maatregelen is meer water beschikbaar en wordt een bijdrage geleverd aan betere waterkwaliteit.

Het dossier voor de waterbeschikbaarheid voor agrarische doeleinden ligt in basis iets meer bij het waterschap en de provincie. Gemeente Breda participeert in verschillende trajecten en voert binnen de stad ook diverse activiteiten uit om het grondwater aan te vullen en de beschikbaarheid te vergroten. Hierbij schromen we niet om hoger in het stroomgebied mee te investeren om de waterbeschikbaarheid in Breda te verbeteren.

Hiermee beschouw ik de motie Wateropslag Stimuleren als afgedaan. Hoogachtend,

Paul de Beer,
Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Vastgoed, Klimaat en Regionale samenwerking

.

page2image1345194144

Gepubliceerd op 22-07-2021 - Laatst gewijzigd op 22-07-2021