Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

(Motie is Teruggenomen)

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen hebbend de voorjaarsnota 2015

Constaterende dat:

 • We als gemeente Breda op het vlak van Duurzaamheid ambitieuze doelen gesteld hebben;
 • Breda in 2044 energie neutraal wil zijn;
 • Vele burgerinitiatieven hier naar toe werken;
 • We in de structuurvisie afgesproken hebben als overheid het goede voorbeeld te geven door het eigen vastgoed in 2020 energie neutraal te hebben;
 • De overheid haar voortrekkersrol lijkt kwijt te raken, nu burgers zo hard meewerken;

Overwegende dat:

 • We nog vijfjaar hebben om het gemeentelijk vastgoed energie neutraal te maken;
 • Er nu een pilot loopt om met de EPA/U methode het gemeentelijk vastgoed te screenen;
 • EPA/U oftewel Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsbouw maximaal leidt tot een energielabel A, maar niet tot een energie neutraal gebouw;
 • De methode van de EPA/U niet slim genoeg is om tot energie neutrale gebouwen te komen;
 • Er andere, slimmere prestatiemeters bestaan die tot het gewenste doel leiden;

Besluit:

 • Een andere methode dan de huidige EPA/U te hanteren voor het screenen van het gemeentelijk vastgoed op verduurzamen tot energie-neutraal;
 • Een pilot te starten met een slimmere prestatiemeter om tot energie neutrale gemeentelijk vastgoed te komen.
 • De raad in Q4 van 2015 verslag te doen van de resultaten.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18-06-2015

Gepubliceerd op 18-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018