Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Scheiden bedrijfsafval centrum

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen hebben de voorjaarnota 2015

Constaterende dat:

  • De hoeveelheid gescheiden afval in Breda steeds verder toeneemt;
  • Goed gescheiden afval, geen afval maar grondstof is;
  • Bedrijfsafval in het centrum nu bestaat uit restafval, papier en glas.

Overwegende dat:

  • Bedrijfsafval van horeca en retail in het centrum overwegend door de gemeentelijke afvalservice wordt opgehaald;
  • Voor bedrijfsmatig plastic en gft afval er op dit moment geen mogelijkheid is voor bedrijven dit gescheiden aan te bieden;
  • Meer gescheiden afval gunstige effecten kan hebben op de afvalstoffenheffing voor ondernemers.

verzoekt het college om:

  • Te onderzoeken of er meer gescheiden afval stromen uit bedrijfsafval in het centrum te halen zijn en een plan hiervoor te verwerken in de begroting 2016.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18-06-2015

Gepubliceerd op 18-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018