Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Ruimtelijke Kwaliteit ‘Achter de Lange Stallen’ 19-12-2013

Overwegende dat:

 • Het project Achter de Lange Stallen een omvangrijke toevoeging gaat zijn aan de historische kern van de Bredase binnenstad en haar kernwinkelgebied;
 • De nieuwe winkelstraten en pleinen in dit gebied door vele generaties beoordeeld zullen worden als onderdeel van de identiteit van Breda;
 • Breda de ambitie heeft, te horen bij de top van de winkelsteden en bij de beste binnensteden in Nederland;
 • De gemeenteraad haar verantwoordelijkheid wil nemen om bij dit uitzonderlijke project een hoge ruimtelijke kwaliteit van de stedebouw, architectuur en openbare ruimte te borgen;
 • De raad hier in ieder geval onder verstaat dat straten en pleinen in het plan royale bezonning hebben, in goede verbinding staan met de bestaande stad en duurzaam toegankelijk zijn, zonder hekken of grote hoogteverschillen.

Constaterende dat:

 • De plannen als Voorlopig Ontwerp door de heer Gianotten en door betrokken gemeentelijke afdelingen integraal zijn getoetst en zijn voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
 • De verschillende toetsen van het ruimtelijk-functioneel plan voor de locatie achter de Lange Stallen zijn samengevoegd en als bijlage 3 onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel;
 • Het advies van de CRK als bijlage 9 onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel;
 • Uit de toetsing en het advies nog vele verbeterpunten blijken, waar onder de bezonning van straten en pleinen;
 • Het bij een integrale gebiedsantwikkeling mogelijk is om gelijk met het bestemmingsplan een Definitief Ontwerp (DO) te presenteren;

Draagt het college op:

 1. De verbeterpunten uit bijlagen 3 en 9 bij het voorstel zoals het nu voorligt op te volgen en daarbij extra aandacht te besteden aan de bezonning, de verbindingen met de rest van de stad en de duurzame fysieke toegankelijkheid van straten en pleinen in het plan;
 2. Waar dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk blijkt de raad vooraf expliciet informeren,
 3. Bij het traject tot vaststelling van het bestemmingsplan AdLS, expliciet vast te stellen in welke mate de adviezen en uit bijlagen 3 en 9 zijn gerealiseerd in bestemmingsplan en DO.
Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018