Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Richtingwijzers voor besteding aanvullende middelen voor jeugdhulp

 De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 1 juli 2021 

Constaterende dat, 

 • • In 2021 en 2022 van de rijksoverheid aanvullende gelden beschikbaar worden gesteld voor jeugdhulp en -zorg voor de gemeenten, 
 • • Deze middelen in eerste instantie bedoeld zijn voor reguliere uitgaven binnen het jeugddomein en het oplossen van tekorten, 
 • • Er middelen beschikbaar zijn voor de aanpak van Corona en jongeren, 
 • • Het voor de gemeente Breda nog niet bekend is wat de omvang van deze bedragen is. 

Overwegende dat: 

 • • Dat het wederom geen structurele rijksbijdrage zijn, 
 • • Ondanks alle beheersmaatregelenen en vanwege de autonome stijging van de vraag aan jeugdhulp, er in Breda een blijvend risico is op structureel financieel tekort, 
 • • Niet alleen binnen het domein van jeugd maar binnen het gehele sociale domein tekorten zijn op jeugdgerelateerde gebieden zoals 18-/18+, 
 • • De raad eerder geconcludeerd heeft dat voor een toekomstbestendig jeugddomein het noodzakelijk is de transformatie en de beweging naar het voorliggend veld te maken, 
 • • Er in het land al veel goede transformatievoorbeelden zoals specialistische hulp in scholen, buurtgezinnen en “voor en door” trajecten, 
 • • Het van belang is om te experimenteren met transformatietrajecten, deze te monitoren en te evalueren zodat ze passend voor Breda geborgd kunnen worden, 
 • • Er binnen het traject Verbeter Breda ook kansen liggen voor een extra impuls voor innovatieve interventies en preventie op het gebied van jeugd. 

Roept het college op om : 

 • • De aanvullende rijksmiddelen voor jeugd naast de reguliere jeugdhulp ook te besteden aan: 
 • ✓ Een meerjarige inzet voor jeugd gerelateerde vraagstukken binnen het sociaal domein; 
 • ✓ Het opstarten van innovatieve interventies om de transformatie jeugd te bevorderen en de resultaten ervan te evalueren om ze in de toekomst te kunnen borgen. 
Gepubliceerd op 01-07-2021 - Laatst gewijzigd op 01-07-2021