Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Mezz is voor iedereen

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen hebbend de voorjaarsnota 2015

Constaterende dat:

 • Poppodium Mezz zich in haar beleidsplan positioneert als categorale instelling: namelijk als poptempel met een muziekaanbod dat haar al bestaande doelgroepen aanspreekt;
 • De gemeente Breda inclusief beleid nastreeft, ook op het gebied van cultuur.

Overwegende dat:

 • Mezz structureel verlíeslijdend is;
 • Mezz met een door haar nu voorziene investering van 1.9 miljoen euro de accommodatie wil aanpassen aan de eisen des tijds én 50 extra (staan)plaatsen wil creëren;
 • Mezz van de gemeente hiervoor een financiële bijdrage vraagt.

verzoekt het college om:

 • Aan de Mezz te vragen om
  – een actuele meerjarenvisie op te stellen waarin onder meer wordt meegenomen een actueel marktonderzoek en het gebruik van het gebouw overdag;
  – een uitgewerkt plan voor te leggen van de verbouwing inclusief de kosten;
  En deze beide documenten aan de raad voor te leggen alvorens de raad besluit neemt over de votering.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18-06-2015

Gepubliceerd op 18-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018