Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie meer zelfbouw, kleinere kavels

Overwegende dat,

 • De structuurvisie een aantal locaties aangeeft waar de gemeente grondbezit heeft en ontwikkeling wonen is voorzien .
 • Momenteel op een aantal van deze locaties met name grote kavels(> 500m2) worden uitgegeven voor particulier opdrachtgeverschap
 • De gemeenteraad zich meerdere keren heeft uitgesproken voor zelfbouw en het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap en collect ief particulier opdrachtgeverschap.
 • Afgelopen week uit diverse onderzoeken en analyses bleek dat optimisme onder starters momenteel hoog is.

Constaterende dat,

 • De derde voortgangsrapportage Stedelijke herprogrammering laat zien dat verkoop van gemeentelijke kavels achterblijft bij de verwachtingen .
 • De verkoop van kleinere kavels (100- 400m2) wel goed verloopt.
 • Met name op de verkooplocaties in de dorpen behoefte is aan starterswoningen
 • Juist bij starterswoningen een verkaveling naar kleinere kavels gewenst is.

Verzoekt het college:

 1. De huidige verkooplocaties voor particulier opdrachtgeverschap te verkavelen in kleinere kavels.
 2. Minimaal 50 % van de solitair te verkopen kavels een maximale omvang toe te kennen van 400m2
 3. Ook bij projecten van collectief particulier opdrachtgeverschap te sturen op kleinere kavelgrootte.
 4. De prijs van de kavels overeenkomstig de Nota Grondbeleid te actualiseren.
Gepubliceerd op 26-09-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018