Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie loon naar werken

 

Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 15 maart 2018

Gezien het voorstel van van de raadsgriffier  ‘vaststellen griffieplan’ (nr. 45696)

Constaterende dat

  • een evt. keuze voor scenario 0 betekent dat de griffie minder kan doen dan hetgeen wat op dit moment van ze gevraagd wordt.

Overwegende dat

  • goede ondersteuning vanuit de griffie essentieel is voor een goed functionerende gemeenteraad;
  • de gemeenteraad daardoor mee kan gaan in de ontwikkeling van bestuurlijke vernieuwing en doorontwikkeling van het nieuwe raadsmodel.

Draagt het fractievorzittersoverleg op

  1. de werkgeverscommissie en de griffier opdracht te geven het gekozen scenario na 1 jaar goed te evalueren;
  2. daarbij in ieder geval inzichtelijk te maken welke vragen er uit de raad/fracties bij de griffie worden weggelegd en welke impact dit op de griffie heeft.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15 maart 2018.

 

 

Gepubliceerd op 16-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018