Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Integrale visie op ambtelijke organisatie, werk en stage

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015

Constaterende dat:

 • Politiek, bestuur en samenleving veel verwachtingen hebben nu en in de toekomst ten aanzien van ambtenaren;
 • Getuige de functieprofielen van de nieuwe ambitieuze burgemeester en gemeentesecretaris;
 • Breda goed opgeleide mensen nodig heeft voor de (toekomstige) arbeidsmarkt;
 • Een afgeronde (beroeps)opleiding in een kansrijk beroep de grootste kans biedt op werk en zelfstandig inkomen de grootste kans biedt op volwaardige deelname aan de samenleving;
 • Tegengaan van voortijdig schoolverlaten en jeugd- werkeloosheid al langer speerpunt zijn van beleid.
 • Breda in 2012-2013 de beste onderwijsstad was;
 • Breda zich profileert als Studentenstad met veel aandacht voor HBO maar MBO is minstens zo belangrijk voor de Bredanaars en vooral ook voor de Bredase bedrijvigheid;
 • Het hier gaat om beroepsonderwijs waarin beroepspraktijkvorming cruciaal is en stages in de praktijk, traineeships etc er voor zorgen dat mensen aansluitend op hun beroepsopleiding direct goed voorbereid aan de slag kunnen.

Overwegende dat:

 • Door vergrijzing de natuurlijke uitstroom van ambtenaren in Breda zal toenemen, waardoor kennis en kunde verloren kan gaan;
 • Gezien de nieuwe uitdagingen van de drie decentralisaties met zich mee brengen en de veranderende rol van de lokale overheid en de samenleving in het algemeen, dat het niet aannemelijk is dat de oude organisatie structuren van de gemeente hierop toegerust zijn;
 • De gemeentelijke organisatie Breda nog geen gestructureerd integraal stagebeleid heeft. Breda de ambitie heeft om meerjongeren te laten participeren door werk of opleiding waardoor zij zijn voorbereid op de arbeidsmarkt;
 • De gemeentelijke organisatie Breda vele mogelijkheden heeft om stagiaires te begeleiden zodat zij in de praktijk leren adequaat en zelfstandig te functioneren en kennis, vaardigheden en soft skills ontwikkelen;
 • Stagiaires een toekomstgerichte investering zijn! en passen binnen een strategische personeelsplanning;
 • De gemeentelijke organisatie Breda een voorbeeldfunctie kan hebben door als kwalitatief goede stageorganisatie een hoge betrokkenheid te tonen bij de beroepsonderwijs. Bestuurlijk draagvlak noodzakelijk is om kwalitatief goed stagebeleid op te zetten.
 • Het A + O fonds gemeenten jaarlijks, samen met het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven een verkiezing organiseert tot beste stagegemeente.

Besluit:

 • Het college de opdracht te geven in 2015 een integrale visie op de ambtelijke organisatie op te stellen en deze in Q1 2016 met de raad de dialoog aan te gaan. Daarin in ieder geval mee te nemen:
  – Strategisch personeelsbeleid,
  – Inrichting van de ambtelijke organisatie,
  – Houding en gedrag van alle medewerkers richting burgers en bedrijven.

Daarbij:

 • Te bevorderen dat binnen de gemeentelijke organisatie Breda een voldragen structureel integraal stagebeleid (inclusief aantallen en kwaliteitsafspraken) tot stand komt waarin optimaal stagiaires van verschillende niveaus en richtingen binnen de organisatie worden opgeleid;
 • Te bevorderen dat de gemeentelijke organisaties Breda zich ontwikkelt tot een uitstekende stageorganisatie waar continuïteit en kwaliteit geborgd zijn en dit ook actief bij partners en verbonden partijen onder de aandacht te brengen.
Gepubliceerd op 19-06-2015 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019