Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Het dak op voor duurzame energie, ook op het station

Gelet op artikel 10 van de Spelregels van het Bredaas BeRaad
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:
De gemeenteraad van Breda, bijeen in de openbare vergadering van 14 juni 2018,

Constaterende dat:
Bij de afsluiting van het project OVTC wordt voorgesteld een bedrag van Euro 422.216 vrij te laten
vallen;
De OV-terminal, ondanks destijds genomen maatregelen om het energiegebruik terug te dringen, nog
steeds een grote stroomverbruiker is, goed voor een verbruik van 4.331 MWh per jaar, het jaarverbruik
van zo’n 1.200 huishoudens;
Het parkeerdak van de OV-terminal een enorme binnenstedelijke oppervlakte biedt om zonne-energie
op te wekken, buiten het gezichtsveld van omwonenden, en zonder nuttige grond op te offeren; deze
kans in het OVTC-project nog niet is benut;
Overwegende dat:
iedere bijdrage bovenop het lopende klimaatuitvoeringsprogramma welkom is om de in de vastgestelde
gemeentelijke nota Steek positieve energie in het klimaat gestelde gemeentelijke klimaatdoelen voor
2044 te halen;
De Brabantse Energie Alliantie, waarin Breda partner is, pleit voor het benutten van lege daken, het
combineren van energieopwekking met andere functies, het zoeken van samenwerking met partners,
het verminderen van energieverspilling en het vrijmaken van budget voor de klimaatopgave;
Inmiddels alle bij het project OVTC betrokken partijen (Rijk, NS, ProRail, gemeente) aanmerkelijk hogere
klimaatambities hebben uitgesproken dan bij de start van het project in 2008;
De op het dak parkerende auto’s op zonnige dagen koeler blijven in de schaduw van ‘luifels’ met
zonnecollectoren, wat scheelt in hun brandstofkosten voor airconditioning en bijkomende emissies;
De nabijheid van een grote stroomverbuiker bij een nog niet benut oppervlak voor de opwekking van
zonne-energie een goede uitgangspositie biedt om tot een sluitende business-case te komen;
Het vrij te laten vallen bedrag uit de afsluiting van het OVTC-project via de algemene reserves
beschikbaar kan blijven voor bijvoorbeeld initiatiekosten, voorfinanciering of een Bredase aandeel in dit
energietransitie-project indien dit later noodzakelijk blijkt;
Draagt het college op
Om te onderzoeken hoe het, samen met één of meer van de bij het OVTC-project betrokken partners,
mogelijk is om het dakoppervlak van het OVTC te benutten voor de opwekking van zonne-energie,
bijvoorbeeld met luifels met zonnecollectoren, op een manier dat dit voldoende maatschappelijk
rendement heeft, of zelfs een sluitende commerciële business case kan opleveren met stroomlevering
aan de OVTC zelf;
– In beeld te brengen hoe ook a _derszins de hoeveelheid energiegebruik van het OVTC nog extra zou
kunnen worden teruggedr gem met bijvjiorbeeld LED-verlichting;
– Het resultaat van deze udie bi~nen e!11’iAaar voor bespreking aan het Bredaas Beraad aan te bieden;
Aldus besloten in zijn openb fe’vergad rin vanttum 14 juni 20~

Gepubliceerd op 19-06-2018 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019