Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Energieneutale sportcluster

Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

Constaterende dat:

• Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie wordt uitgesproken het eigen vastgoed van de gemeente Breda per 2030 gemiddeld label A en per 2044 energieneutraal te hebben;

• Binnen dit vastgoed een aantal energieslurpers zitten die het gemiddelde omlaag halen;

• De ijsbaan en het zwembad aan de Terheijdenseweg daartoe behoren;

 

Overwegende dat:

• In de winter het zwembad en nog enkele sportvoorzieningen flink wat warmte nodig hebben. De ijshal heeft warmte te veel;

• Er technische mogelijkheden zijn om dit fysisch in evenwicht te brengen;

• Marktpartijen tot optimale oplossingen zijn te prikkelen door slim en duurzaam inkoopbeleid, bijv. in de vorm van een ESCO (Energy Service Company);

Draagt het college op:

1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een energieneutrale sportcluster te komen aan de Terheijdenseweg;

2. Te berekenen wat de investeringsbehoefte hiervoor is en welke exploitatievoordelen er zijn te bereiken;

3. De raad hierover schriftelijk te berichten

Gepubliceerd op 03-02-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018