Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Breda en Brabant samen

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015

Constaterende dat:

  • 12 mei 2015 in de Provinciale Staten Noord-Brabant het nieuwe Bestuursakkoord 2015-2019

gepresenteerd is;

  • ln het bestuursakkoord voor diverse doelstellingen (o.a. biobased economy, Brabant C-fonds, energie neutrale woningen ‘O op de meter’) financiële middelen beschikbaar zijn;

Overwegende dat:

  • Provinciaal beleid en daarbij behorende middelen een kans zijn om samen met de Provincie de gezamenlijke doelstellingen te bereiken;
  • Breda als centrumgemeente in de regio een trekkersfunctie kan hebben waar het gaat om signaleren van kansen en mogelijkheden in de samenwerking met de provincie en de daarbij beschikbare middelen;
  • Een actief beleid nodig is om ook daadwerkelijk aanspraak te mogen en kunnen maken op de beschikbare provinciale middelen.

Verzoekt het college om:

  • Om de gezamenlijke doelen en mogelijke samenwerking inzichtelijk te maken en de raad daarover uiterlijk 0.4 2015 te informeren;
  • Zich maximaal in te zetten om de gezamenlijk doelstellingen te realiseren in het belang van Breda en de regio West-Brabant.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18-06-2015

Gepubliceerd op 18-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018