Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie bezwarencommissie

Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021

 

Constaterende dat:

  • In de begroting een voornemen staat om de bezwaarprocedure in Breda te gaan herzien;
  • Het college nog met een uitgewerkt voorstel naar de raad toekomt;
  • De doelstelling van het college is om de primaire besluitvorming te verhogen, proceskwaliteit te verbeteren en de doorlooptijd te versnellen;
  • De bezwaarprocedure op verschillende wijze ingericht kan worden (intern, extern, regionaal);
  • Een slechte inrichting van de bezwaarprocedure leidt tot juridisering van de relatie tussen inwoner en gemeente en de relatie inwoner-gemeente verder verslechterd;

 

Overwegende dat:

  • Herinrichting van de bezwarenprocedure een kans kan bieden om de relatie tussen inwoners en gemeente te verbreden ook buiten de juridische context (houding en gedrag en mediation);
  • Herinrichting van de bezwarenprocedure vraagt om goede training van betrokken ambtenaren;
  • Een goed functionerend proces van bezwaar voldoet aan randvoorwaarden als openbaarheid, vakkundigheid en onafhankelijk.

 

Verzoekt het college:

  • Een uitgewerkt voorstel voor een herziene bezwaarprocedure voor Q2 2021 naar de raad te sturen;
  • Bij de uitwerking van het voorstel ervoor te zorgen dat de essentiële randvoorwaarden voor een goed functionerende bezwaarprocedure (openbaarheid, vakkundigheid en onafhankelijkheid) geborgd zijn.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020.

Gepubliceerd op 12-11-2020 - Laatst gewijzigd op 12-11-2020