Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie bevorderen integraal sociaal domein

Ondergetekende(n),

Faissal Boulakjar

D66 Breda

Motie

Bevorderen integraal sociaal domein

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De Gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 12 november 2015

Gelezen de begroting 2016

Constaterende dat:

• de transities van de 3D’s in Breda goed zijn geland en dat we nu de transformatiefase ingaan;

• doordat inwoners van meerdere regelingen tegelijkertijd gebruikmaken er een overlap op de beleidsterreinen Jeugd, WMO en Participatie is, maar ook op andere beleidsgebieden.

Overwegende dat:

• het sociaal domein niet alleen de 3 decentralisaties beslaat, maar ook taken die de gemeente Breda reeds vóór 01-01-2015 uitvoerde;

• er ook raakvlakken liggen met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, armoedebeleid en sport;

• het voor een inwoner niet uit zou moeten maken onder welke ‘koker’ deze valt, omdat de behoeftevraag en maatwerk centraal staan

Verzoekt het college om bij de voorjaarsnota 2016, met voorstellen te komen die de verbinding – zowel beleidsmatig als financieel – binnen het sociaal domein bevorderen

Gepubliceerd op 13-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018