Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Beeldkwaliteitstoets vervangen

26-9-2013

Overwegende dat,

  • Bouwinitiatieven aan de linten in het buitengebied mogelijk zijn binnen de aangegeven contouren op de kaart op blz 16 van de bijlagen van de Structuurvisie Breda 2030.
  • Deze bouwinitiatieven moeten voldoen aan oa de algemene regels die staan genoemd op blz 3 tm 24 van de bijlagen van de Structuurvisie
  • Daarnaast de Structuurvisie Breda 2030 ook voorstelt een Beeldkwaliteitstaets te verplichten voor ieder initiatief.

Constaterende dat,

  • Een bouwinitiatief aan de linten in het buitengebied zodoende te maken krijgt met een stapeling van regels, procedures en verplichtingen.
  • In de huidige regels en verplichtingen enkel sprake is van bilateraal overleg tussen overheid en initiatiefnemer.
  • In het geval van de Beeldkwaliteitstaets de relatie met het doel, landschappelijke inpassing, onvoldoende duurzaam aanwezig is.

Verzoekt het college:

  • De mogelijkheden te verkennen om de beeldkwaliteitstaets te vervangen voor een ander middel om landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit te borgen
  • De barging van landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit te laten verlopen via de lijn van horizontaal overleg en commitment met de omgeving van het bouwinitiatief.
  • Hierbij naast particuliere “buren” van het initiatief ook agrarische organisaties en organisaties voor natuur( beheer) te betrekken.
  • De raadscommissie Ruimte uiterlijk in het eerste kwartaal 2014 de resultaten van deze verkenning te presenteren.
Gepubliceerd op 26-09-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018