Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Bavel-Zuid en ’t Hout

26-9-2013

Overwegende dat,

 • Bavei-Zuid en ‘ t Hout als reservelocaties werken zijn opgenomen in de structuurvisie Breda 2030
 • In de structuurvisie het begrip reservelocatie op verschillende wijzen wordt uitgelegd

Constaterende dat,

 • Na bespreking in de raadscommissie Structuurvisie een addendum is verschenen
 • Het addendum een goede omschrijving geeft van het begrip reservelocaties

Verzoekt het college:

 • De reservelocaties Bavel Zuid en ’t Hout enkel te bezien vanuit de definitie die het addendum aangeeft voor deze reservelocaties.

Ontwikkeling van Ba vel Zuid en/ of ‘ t Hout is niet aan de orde tenzij de raad daartoe in de toekomst expliciet besluit. Het college kan de raad slechts een voorstel voorleggen indien er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Andere nieuwe bedrijvenlocaties zijn uitgenut
 2. Mogelijkheden voor herstructurering en revitalisering van bestaande terreinen zijn uitgen ut.
 3. De marktomstandigheden geven aanleiding tot heroverweging.

tot dit onder besluit 1 genoemde eventuele nieuwe raadsbesluit omtrent de status van het Bavel Zuid en ‘ t Hout:

 • Geen directe of indirecte (via Rewin, BOM, etc) acquisitie te plegen voor de reservelocaties
 • Niet op andere wijze verwachtingen te wekken dat er mogelijkheden tot ontwikkeling zouden bestaan op deze reservelocaties.
 • De huidige boekwaarde van de reservelocaties van 5 euro/m2 niet aan te passen .
Gepubliceerd op 26-09-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018