Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoogbouw in Breda

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester gaf hij aan dat Breda wat vaker moet kiezen voor de splijtende dieptepasses en minder voor de tikkies breed. Daarmee doelend op de ambities die Breda als 9e stad van Nederland mag tonen.

Een van die ambities is stevig inzetten op stedelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het realiseren van ten minste 6000 woningen en doortrekken van de Mark. Met onze binnenstedelijke gebieden als het Havenkwartier, stationsgebied, de Faam, Gasthuisvelden, CSM-terrein, Molsparking is nu het moment aangebroken om echt iets toe te voegen aan de stad en Breda wat spannender te maken. Het verhaal van Breda geldt daarbij als kompas. Groene en internationaal georiënteerde stad. De keuzes die we de komende jaren gaan maken zullen dan ook bepalend zijn voor het aangezicht Breda voor de komende decennia. 

Bij een nieuwe identiteit horen wat D66 Breda betreft nieuwe gezichtsbepalende gebouwen. Hoge aansprekende woontorens kunnen Breda niet alleen spannender maken, maar zorgen ook voor meer ruimte voor woningen. Gecombineerd met openbare ruimte met hoge (verblijfs)kwaliteit maken we van Breda een echte stad in het groen en kan Breda de spaarzame natuurgebieden ontzien voor de woningbouwopgave. 

Iconische gebouwen waaraan bezoekers in de toekomst onze stad herkennen. Zo kwamen we onderstaand artikel tegen over Den Bosch. In Breda wordt ook wel eens gesproken over dat er niks hoger gebouwd mag worden dan de Grote Kerk. De oude regel dat we niks meer hoger bouwen dan de Grote Kerktoren laten we wat D66 betreft los. Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Hoe kijkt het college aan tegen hoogbouw in combinatie met een (verblijfs)ruimte van hoge kwaliteit?

  Antwoord 1
  De verstedelijkingsopgave van Breda zal leiden tot een nieuwe ‘kleur en identiteit’ van zowel de stad als geheel, als van de onderscheiden stadsdelen. Kenmerkend is dat elk onderdeel van de stad haar eigen verhaal, opgaves en identiteit kent. De vele ontwikkeimogelijkheden in de bestaande stad (en zeker in het centrum en langs de “assen”) wil het college met name invullen vanuit de gedachte dat het gelegenheden zijn om kwaliteiten toe te voegen. Iedere locatie kent een eigen context en dus zai iedere locatie op een andere wijze ingevuld moeten worden. Een aantal locaties lenen zich goed voor hoogbouw en/of hoogstedelijkheid. Hoogbouw geeft de gelegenheid meer openbare ruimte te creëren in de stad waar ontmoeting kan plaatsvinden.

 2. Hebben we in Breda een norm dat er niks hoger gebouwd mag worden dan de Grote Kerk?

  Antwoord 2
  Conform de Structuurvisie 2030 is er beleid dat er niet hoger gebouwd wordt dan de Grote Kerk. Inde structuurvisie wordt een compacte stad, die haar historie koestert en die uitgaat van verbondenheid en wederkerigheid van stedelijk met landelijk gebied beoogd. Een stad die verstedelijkingsopgaven plaatst in het bestaande stedelijk gebied en uitgaat van eigen initiatief.

 3. Is het college het met D66 eens dat deze norm niet meer van deze tijd is en vraagt om modernisering van deze normering?
 4. Waar ziet het college in Breda mogelijkheden voor het realiseren van een dergelijke visie op hoogbouw?

  Antwoord 3 en 4.
  De “Grote Kerk-norm” blijft wat betreft het college in elk geval gelden voor een straal van enkele honderden meters rondom de Grote Kerk. Buiten de contour is het denkbaar dat juist meer contrast wordt gezocht tussen het Unique Selling Point (USP) van Breda, te weten het historische centrum. Door diverser te programmeren wordt de eigenheid van de onderscheidende stadsdelen benadrukt. Het college ziet bij de assen van de stad gelegenheid om middels hoogbouw deze assen enentrees van de stad meer te benadrukken. Hiervoor is het niet strikt noodzakelijk bouwwerken te programmeren hoger dan 97 meter. 
  Een update van het vigerende kader (Structuurvisie Breda 2030) is zeker gewenst. Bij de ombouw van de vigerende Structuurvisie Breda 2030 naar een Omgevingsvisie Breda 2040 wil het college ook de hoogbouwvisie actualiseren en opleveren als bouwstenen. Wij zullen nog dit jaar komen met een voorstel richting de gemeenteraad.

Gepubliceerd op 19-03-2019 - Laatst gewijzigd op 16-05-2019