Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hogere toelage voor student met beperking

Vorige week is de motie van het D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers om de toelage voor studenten met een arbeidsbeperking te verhogen aangenomen door de Tweede Kamer. 

Dit betekent dat alle studenten met een beperking, ongeacht in welke gemeenten ze wonen, recht hebben op een toeslag van 340 euro per maand. 

Voorheen konden gemeenten zelf de hoogte van de toeslag bepalen. 

D66 Breda is blij voor alle Bredase studenten met een beperking dat ze mede door de verhoogde toeslag optimaal kunnen studeren en meedoen in de samenleving. 

We willen u als college, over de aangenomen motie, enkele vragen stellen:

 • Heeft u kennisgenomen van de aangenomen motie van het lid Rens Raemakers?

  Antwoord college; Ja. Het verzoek aan de regering is ‘een studietoeslag die vergelijkbare hoogte en criteria kent als de huidige studieregeling in de Wajong 2010 ’. De huidige regeling Wajong 2010 gaat uit van een toeslag van maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon en is dus onder andere afhankelijk van de leeftijd. De toeslag varieert dan tussen € 191,88 (18 jaar) en € 403,95 (22 jaar en ouder) per maand.

 • Hoe hoog was het toeslag bedrag voor studenten met een beperking tot op heden in Breda?

  Antwoord college; De toeslag is momenteel een vast bedrag van € 249,50 per maand, ongeacht leeftijd.

 • Hoeveel Bredase studenten maakten tot op heden gebruik van de toeslag?
  Antwoord college; 2015: 4 studenten 2016: 17 studenten 2017: 28 studenten 2018: 34 studenten 2019: 18 studenten

Uit een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek dat een substantieel bedrag van de beschikbare middelen voor de regeling op de plank bleef liggen. Reden: de grote verschillen per gemeente in de hoogte van de toeslag, strenge criteria om ervoor in aanmerking te komen en complexe procedures waarover nauwelijks werd voorgelicht.

 • Hoe heeft u de afgelopen periode de regeling onder de aandacht gebracht van de studenten?

  Antwoord college; De regeling staat op de website van gemeente Breda (https://www.breda.nl/individuelestudietoeslaq). In 2018 zijn opfrissessies georganiseerd voor medewerkers waarbij de financiële regelingen opnieuw onder de aandacht gebracht zijn. Naar aanleiding van het aannemen van de motie is de huidige regeling specifiek opnieuw onder de aandacht gebracht bij de scholen in Breda (voorgezet onderwijs, MBO, HBO), zodat decanen en begeleiders de (aankomende) studenten kunnen informeren. Ook Bureau Leerplicht, UWV en andere netwerkpartners zijn opnieuw geïnformeerd over het bestaan van de regeling.

 • Kunt u een toelichting geven over de huidige aanvraagprocedure voor de toeslag?

  Antwoord college; Via Zorg voor Elkaar Breda, via contact met een wijkteam of regisseur van het Sociaal Domein kan met de student gekeken worden wat er nodig is in diens situatie. De student kan tevens op de mogelijkheden gewezen worden door de scholen in Breda, Sociaal Raadsliedenwerk of andere partners. Ook kan de student de aanvraag rechtstreeks indienen via https://www.breda.nl/individuele-studietoeslaq. De student wordt gevraagd om bewijsstukken aan te leveren; een bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling, een bewijs van toekenning van een toelage op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) en een verklaring van het UWV dat de aanvrager medisch beperkt is of een verklaring van het UWV dat de aanvrager is opgenomen in het Doelgroepenregister. Indien een verklaring van het UWV niet aanwezig is helpen we de student bij het aanvragen van een verklaring. Wanneer alle benodigde informatie aanwezig is wordt de toeslag toegekend.

 • Hoe gaat u de nieuwe regeling en verhoging van het toeslagbedrag actief onder de aandacht brengen van de studenten met een arbeidsbeperking?

  Antwoord college; De huidige status is dat de motie is aangenomen. Via de motie is het verzoek aan de regering gedaan om de huidige regeling van de individuele studietoeslag in de Participatiewet aan te passen. De huidige Participatiewet en verordening zijn tot dat moment van toepassing. Wanneer er nieuwe wet- en regelgeving is zullen wij deze onder de aandacht van de betrokken studenten brengen. Tot die tijd worden betrokken studenten via de gebruikelijke kanalen (regisseurs, website) geïnformeerd over de huidige wet- en regelgeving.

Gepubliceerd op 20-02-2019 - Laatst gewijzigd op 20-03-2019