Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement doorgroeigebied glastuinbouw

7-11-2013

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied-noord

Overwegende dat,

 • op 26 september 2013 de gemeenteraad in de Structuurvisie 2030 een visie voor het buitengebied de heeft vastgesteld, die gebaseerd is op het evenwicht van people, planet en profit;
 • er onvoldoende terug te vinden is van het hoofduitgangspunt uit de structuurvisie dat het landschap en de cultuurhistorie leidend zouden worden;
 • in de structuurvisie het gebied, met uitzondering van het glastuinbouwgebied, vooral voor de recreant en kleinschalige verbrede landbouw ontwikkeld zou worden;
 • dit bestemmingsplan nu voor tien jaar vastgelegd wordt en het een gemiste kans is om over tien jaar pas aan de doelen van de structuurvisie te gaan werken;
 • de verbetering van de biodiversiteit onmiddellijk om actie vraagt;
 • ook de MER-commissie er op heeft gewezen dat niet alle ontwikkelingen voldoende onderzocht zijn en dat er gevolgen te verwachten zijn voor de openheid, waterhuishouding en natuurwaarden;
 • in het bestemmingsplan een vestigingsgebied voor glastuinbouw is opgenomen;
 • de raad in de unaniem aangenomen beleidslijn glastuinbouw het coalitieakkoord gevolgd heeft en bedoeld heeft dat alleen bedrijven die reeds in dat gebied gevestigd zijn, mits een ruimte-beslag van 4 ha. per bedrijf niet wordt overschreden en de glasbouw landschappelijk zodanig wordt ingepast dat het zo min mogelijk storend is in het gebied;
 • het door het glastuinbouwgebied als vestigingsgebied te bestemmen de gemeente niet kan voorkomen dat bedrijven die van elders komen zich hier gaan vestigen en er straks geen plaats meer is voor de Bredase bedrijven;
 • door het glastuinbouwgebied te bestemmen als doorgroeigebied de gemeente zelf kan bepalen welk bedrijf zich daar gaat vestigen.

BESLUIT:
Het ter vaststelling voorliggende ontwerp raadsbesluit te wijzigen als volgt:

 •  In de planregels in art. 3.6.b een nieuw lid 6 toe te voegen luidende: de nieuw vestiging of omschakeling noodzakelijk is in verband met de sanering van een glastuinbouwbedrijf in de regio Breda dan wel voortvloeit uit de herschikking van glastuinbouwbedrijven binnen het glastuinbouwgebied en dat verzekerd is dat elders het glastuinbouwbedrijf planologisch en juridisch opgeheven wordt.
 • De toelichting zodanig aanpassen dat “glastuinbouwvestigingsgebied” overal in de toelichting vervangen wordt door “mogelijk doorgroeigebied”.
Gepubliceerd op 07-11-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018