Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden; opslag en bescherming persoonsgegevens gemeente Breda

Schriftelijke vragen gesteld door; Philip Bos
Antwoorden door College van Burgemeester en Wethouders dd. 19-12-2013
Onderwerp: vragen naar aanleiding van het rapport “De burger bediend in 2013”

 

Vraag 1.

  • Is het college bekend met het onderzoek “De burger bediend in 2013” en de uitkomsten hiervan?

Antwoord 1.

  • Wij zijn met het onderzoek en de uitkomsten ervan bekend.

Vraag 2.

  • In hoeverre voldoet de bescherming van persoonsgegevens in de gemeente Breda aan de normen die hiervoor zijn gesteld?

Antwoord 2.

  • Het bedoelde onderzoek is uitgevoerd bij wijze van steekproef onder 80 gemeenten; Breda is in deze steekproef niet betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat 76% van de onderzochte gemeenten voldoet aan 3 of minder van de getoetste normen. Breda is bekend met het toetsingskader dat voor dit onderzoek is gehanteerd en we hebben onze performance ook afgezet tegen deze normen. We voldoen momenteel aan 6 van de 7 normen. De zevende norm betreft louter de vormvereisten van een ambtelijke managementrapportage; deze wordt inmiddels ook in lijn met het toetsingskader gebracht.

Vraag 3.

  • Heeft het college aanwijzingen dat er binnen de gemeente Breda op ongeoorloofde wijze gegevens van bekende inwoners zijn geraadpleegd? Zo nee, is daar een gedragscode voor?

Antwoord 3.

  • Er vinden in samenwerking tussen Breda en Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) periodieke controles plaats op het rechtmatig gebruik van Suwinet. In de resultaten daarvan vinden wij geen aanwijzingen dat er op ongeoorloofde wijze gegevens zijn geraadpleegd. Dat geldt dus ook voor de gegevens van bekende inwoners. Naast controle achteraf investeren wij, in samenwerking met het BKWI, ook continu in voorlichting en preventie onder medewerkers over het geoorloofd gebruik van Suwinet. Het is zelfs onderdeel van de casuïstiek in de workshop Integriteit, zoals deze de afgelopen twee jaar binnen de hele ambtelijke organisatie gegeven is.

Vraag 4.

  • Wat gaat het college doen om de bescherming van persoonsgegevens, indien nodig, te verbeteren?

Antwoord 4.

  • Gelet op het voorgaande zien wij op dit moment geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. We blijven het gebruik van Suwinet monitoren.  Mochten, onverhoopt, resultaten daartoe aanleiding geven, zullen wij aanvullende maatregelen treffen, om ook in de toekomst ongeoorloofd gebruik te blijven voorkomen.

Vraag 5.

  • Tot slot, graag willen wij u vragen om de antwoorden op deze vragen terug te koppelen aan de raad .

Antwoord 5.

  • Een afschrift van deze brief wordt via de raadsgriffie opgenomen in de dagmail van de raad.
Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018