Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Bestemmingsplan Park de Bavelse Berg

Overwegende dat,

  • Met dit bestemmingsplan wordt de planologische mogelijkheid geschapen om, na vergunningverlening, de bouw- en aanlegwerkzaamheden uit te voeren die horen bij de huidige planvorming
  • Privaatrechtelijk zijn er samenwerkingsovereenkomsten (SOK) gesloten waarin naast inhoudelijke concepten ook afspraken vastgelegd zijn over de termijn om tot ontwikkeling te komen, nl binnen een periode van 7 jaar.
  • Het proces om te komen tot een evenementenhal op de Bavelse Berg een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis kent.
  • Vanwege de leerervaringen in het proces Bavelse Berg van afgelopen jaren & de gevolgen voor de gemeente van bijvoorbeeld het faillissement van HeJa is het van belang dat de gemeente zorgvuldig en juridisch goed verankerd afspraken vastlegt in zowel haar privaatrechtelijke als publiekrechtelijke plannen en overeenkomsten.
  • Het daarom logisch is om de vastlegde termijn van 7 jaar om tot ontwikkeling te komen op de Bavelse Berg te laten terugkomen en te bevestigen in het bestemmingsplan
  • Zodat zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk goed is vastgelegd dat de gemeente bij niet-realisatie door de contractpartijen binnen 7 jaar de voor het plan verruimde bestemmingsplanmogelijkheden weer kan wegnemen.

BESLUIT:

In het ter vaststelling voorliggende besluit te wijzigen als volgt:

  • In de toelichting aan Hoofdstuk 1, paragraaf 1.1. (onderaan) een verwijzing op te nemen naar de gesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en alle daaruit voorkomende, nog af te sluiten uitvoeringsovereenkomsten en daarbij te vermelden: “Indien na 7 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geen gebruik is gemaakt van de met dit plan gecreëerde bouwtitel voor de evenementenhal, zal deze worden wegbestemd.”
Gepubliceerd op 20-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018