Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

AFDRACHTREGELING POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS

In tegenstelling tot het landelijk beleid is in Breda voor de politieke vertegenwoordigers geen officiële regeling vastgesteld, maar werden hierover na iedere verkiezingen voor de gemeenteraad afspraken gemaakt met de nieuwe fractie. In de praktijk bleek zowel bij de raadsleden als bij het bestuur behoefte te bestaan aan de vaststelling van een officiële regeling. De regeling is opgesteld conform de landelijke voorschriften voor afdelingen en volgen daarmee de door het congres vastgestelde landelijke afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers.

Waarom een afdrachtregeling voor D66 vertegenwoordigers in de gemeenteraad?

De afdeling is voor een groot deel afhankelijk van afdracht van de landelijke penningmeester die een bijdrage is, gebaseerd op het aantal leden van de afdeling. Een andere belangrijke bron van inkomsten is de afdracht van politieke vertegenwoordigers van D66 in de gemeenteraad. Van de D66-leden die gekozen of benoemd zijn wordt verwacht dat zij een gedeelte van hun vergoedingen voor dit werk aan de plaatselijke afdeling van de partij afdragen.

Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Breda per 1 januari 2008

Definitie politieke vertegenwoordiger

In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers wordt bedoeld met ‘politieke vertegenwoordiger’ ieder D66-lid van de afdeling Breda die behoort tot de fractie van D66 in de gemeenteraad.

Bevoegdheid tot het vaststellen van een afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers

Artikel 5.7 van het Huishoudelijk Reglement regelt de bevoegdheid van het landelijk bestuur, artikel 11 van het model afdelingreglement regelt de bevoegdheid van het afdelingsbestuur. Mede daarom kan de afdrachtregeling voor het landelijk niveau worden beschouwd als richtlijn voor vast te stellen afdrachtregelingen op het lokale niveau.

Verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers op lokaal niveau

Vertegenwoordigers namens D66 in de gemeenteraad zijn verplicht om een vastgesteld deel van hun inkomen uit hoofde van hun politieke functie af te dragen aan de partij. Om nakoming van deze regeling te verzekeren en bovendien kandidaten voor functies tijdig op het bestaan van deze regeling te wijzen, bevat het kandidaatstellingenformulier van de interne verkiezingen ten behoeve van het opstellen van de kieslijst voor politieke vertegenwoordigers in de gemeenteraad een verklaring dat de kandidaat akkoord gaat met de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers en met het verstrekken van informatie omtrent het voldoen aan de afdrachtregeling door de penningmeester aan een eventuele stemadviescommissie c.q. de afdelingsverkiezingscommissie. Benoemde vertegenwoordigers ondertekenen een dergelijke verklaring niet, maar worden dringend verzocht de gedragregels in acht te nemen. Om administratieve en technische redenen zal de afdracht middels incasso worden geregeld. Het verplichtstellen van de regeling houdt een interne en morele verplichting in, die intern juridisch afdwingbaar wordt gemaakt op de volgende wijze. Mocht de benoemde of gekozen bestuurder na meerdere betalingsherinneringen volharden in het niet betalen van zijn/haar afdracht, dan zal het Landelijk Bestuur kunnen besluiten om dit lid te royeren op basis van artikel 7 van de Statuten.

Hoogte van de afdracht

De verplichte afdrachtregeling aan de penningmeester van de Afdeling door wethouders (van binnen en buiten de raad) en door raadsleden en commissieleden bedragen 3% van het politieke inkomen / de politieke vergoeding.
De onkostenvergoeding blijft buiten beschouwing.

Toelichting voor de penningmeester: Dit betreft 3% van het bruto inkomen exclusief onkostenvergoedingen. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten

65% van de inkomsten uit de afdrachten zal ten goede komen aan het verkiezingsfonds en 35% aan de algemene middelen. Deze 35% stelt het bestuur in staat de ondersteunende partijorganisatie voor de politieke vertegenwoordigers in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Verklaring inzake het verstrekken van gegevens over het betalingsgedrag aan de Stemadviescommissie / c.q. Afdeling Verkiezingsadvies Commissie (A.V.C)

Met het oog op de privacybescherming zullen kandidaten bij het kandidaatsformulier voor interne verkiezingen ten behoeve van het opstellen van de verkiezingslijst voor vertegenwoordigende functies in de gemeenteraad, wordt aan kandidaten gevraagd om separaat een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Hiermee stemt de kandidaat in met het verstrekken van gegevens ontrent het betalinggedrag inzake de verplichte afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers namens D66, aan de stemadviescommissie/c.q de A.V.C.. De gegevens omtrent het betalingsgedrag worden alleen verstrekt aan de Stemadviescommissie c.q. aan de A.V.C, indien iemand zich kandideert voor een vertegenwoordigende functie, terwijl hij/zij al eerder een vertegenwoordigende politieke functie in de gemeenteraad heeft vervuld. De gegevens zijn alleen bekend bij de penningmeester van de afdeling die verantwoordelijk is voor een zorgvuldige administratie en de juistheid van de gegevens. Bij de administratie van het betalingsgedrag wordt gebruik gemaakt van drie categorieën van gegevens:

  • Afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
  • Niet afgedragen
  • Te weinig afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers

De gegevens worden vertrouwelijk verstrekt door de penningmeester aan de Stemadviescommissie c.q. de A.V.C. als één van de bronnen die van invloed kunnen zijn om de geschiktheid van de kandidaten voor een vertegenwoordigende functie te kunnen beoordelen.

Ten tijde van het vaststellen van deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Breda blijft de door tussen afdelingsbestuur en fractie overeengekomen afdrachtregeling, die werd bevestigd en vastgelegd, van kracht. De controle ten aanzien van het betalingsgedrag van de vertegenwoordigers die zitting hebben tijdens de totstandkoming van de ‘Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Breda per 1 januari 2008’ wordt bij deze overgangsbepaling als volgt vastgesteld:

In afwijking van hetgeen hieromtrent is bepaald in deel F van deze afdrachtregeling zal voor de verklaring omtrent het betalingsgedrag van de fractie die zitting heeft tijdens het tot stand komen van ‘Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Breda per 1 januari 2008’, door de penningmeester getoetst worden aan de eerder genoemde tussen afdelingsbestuur en fractie overeengekomen regeling. De procedure daarvan zal geschieden zoals is vastgelegd.

Gepubliceerd op 01-01-2008 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018