Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

52 publicaties gevonden.

 • Motie Maatwerk minimabeleid.

  Constaterende dat als gevolg van diverse signalen in de periode augustus 2012 Um oktober 2012 het armoedebeleid is geëvalueerd; de samenvatting van deze evaluatie voldoende redenen is om (nog steeds) te constateren dat het maatwerk, dat nodig is om een rechtvaardig armoedebeleid uit te voeren, niet optimaal is; en…

  • Gepubliceerd op 31 maart 2013
 • Vragen en antwoorden Singeltocht

  Vragen van: Paul de Beer en R. KluijtmansAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake Singeltocht Vraag 1. Is het mogelijk een vaarverbod in de Singels af te kondigen? Zo ja, bent u daartoe bereid? Antwoord 1. De Gemeente Breda is in samenspraak met…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • Motie Samenwerkingsaanpak Seksueel Geweld.

  constaterende dat Het huidige beleid op seksueel geweld zich alleen richt op minderjarigen en volwassenen met een verstandelijke beperking. De thema's seksueel geweld, eerwraak, zedenzaken, verkrachtingen en slachtoffers van loverboys/mensenhandel specifieke aandacht verdienen om een integrale aanpak mogelijk te maken Er in Utrecht en in Denemarken goede…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • Motie quotum arbeidsgehandicapten Participatiewet.

  constaterende dat: Er met de nota werken@Breda het beleidskader wordt vastgesteld voor re-integratie en participatie voor de jaren 2013 en 2014; Er in deze nota rekening gehouden wordt met aanpassingen van het rijksbeleid en daarmee de komst van de Participatiewet; Een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • Motie ruimtelijke vertaling maatschappelijke trends .

  Constaterende dat: De verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en burger verandert; Maatschappelijke ontwikkelingen de aandacht blijven vragen van de overheid ( Trends en Ontwikkelingen, Gemeente Breda , Maart 2012), waaronder; Demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening, maar ook toename eenpersoonshuishoudens , toename vraag kamerbewoning-studenten…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • MOTIE Kaderstellend debat Reïntegratiebeleid Breda

  constaterende dat: medio 2011 er door een raadswerkgroep vanuit de raadscommissie economie raadsbreed aanbevelingen zijn gedaan voor een beleidsvisie re-integratie; Deze beleidsvisie vooralsnog op zich laat wachten en de wethouder voorstelt deze na de zomer 2012 met de Bredase raad te bespreken; overwegende dat: …

  • Gepubliceerd op 15 maart 2012
 • Motie Openbaar Subsidieregister

  Overwegende dat, De gemeente Breda jaarlijks vele subsidies verleent met een totale omvang van miljoenen euro’s Deze subsidies momenteel slechts inzichtelijk zijn op het niveau van een (sub-)beleidsveld Constaterende dat, Verleende subsidies perfect inzichtelijk te maken zijn voor eenieder door openbare publicatie…

  • Gepubliceerd op 3 november 2011
 • Motie wijkcentra Ruimte voor eigen initiatief.

  Motie wijkcentra Ruimte voor eigen initiatief.

  • Gepubliceerd op 22 september 2011
 • Motie weekendschool.

  Motie weekendschool.

  • Gepubliceerd op 7 juli 2011
 • Motie armoedebeleid.

  Motie armoedebeleid.

  • Gepubliceerd op 7 juli 2011