Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bespreeknotitie Klavers Jansen terrein

Ter bespreking in de Commissie Maatschappij van 5 oktober 2016

Geachte leden van de Commissie Maatschappij, geacht college, Per 1 januari 2017 wordt het Klavers Jansen terrein opgeleverd aan de gemeente Breda. Op een deel van dit blok in de Belcrum, ingesloten door de Belcrumweg, de Speelhuislaan, Industriekade en minister Kanstraat zijn nu verschillende culturele instellingen gevestigd, op tijdelijke basis. D66 vindt het belangrijk dat de culturele bestemming van Klavers Jansen wordt bestendigd, uitgebreid en geprofessionaliseerd. We zijn benieuwd hoe de andere partijen in de commissie hier over denken en hebben daarom deze bespreeknotitie opgesteld. Er is de afgelopen jaren door opeenvolgende colleges al voorwerk gedaan. In opdracht van wethouder Akinci is een Plan van Aanpak geschreven. Vervolgens is aan Lisette Spee en Ben de Vugt gevraagd een inventarisatie te doen van wensen en kansen van cultuurmakers. U vindt beide documenten in bijlage. Onlangs is het college op werkbezoek geweest naar het gebied. We hebben ons als raad ook op de hoogte kunnen stellen, middels het werkbezoek van 26 september. Wie zijn de stakeholders voor Klavers Jansen? Allereerst zijn dat de direct betrokkenen, de huidige gebruikers: o.a. Podium Bloos, Tiuri, Stichting Prisma, de Loodz, dansgezelschap De Scène en Urban Dance. Indirect belanghebbend zijn Stichting Electron, STEK en Belcrum Beach, maar natuurlijk ook de inwoners van de Belcrum.

Deze wijk staat landelijk heel hoog aangeschreven als een fijne wijk om te wonen, juist vanwege de aanwezigheid van cultuurmakers in de wijk. Voor de huidige gebruikers is het onduidelijk met welke huurverhoging ze rekening moeten houden.
Als het terrein van een tijdelijke naar een meer permanente bestemming gaat, dan past daar ook een andere afspraak bij voor de huurovereenkomst.
STEK en Belcrum Beach zijn het succesvolle resultaat van de pilot Breda Broeit. Ze hebben belang bij meer cultuur en leisure in de nabijheid, bij Klavers Jansen, bij de Faam. Er hebben zich tijdens het onderzoek van Lisette Spee en Ben de Vugt verschillende groepen gemeld die geïnteresseerd zijn als nieuwe gebruiker.
Dansgezelschap De Stilte overweegt een verhuizing, wat een versterking zou zijn van de cluster. Dyane Donck heeft het ARTOPIA initiatief gepresenteerd, gecombineerde woon- en werkplekken voor een groep cultuurmakers in Tiny Houses.
We kunnen ons voorstellen dat er meer gezelschappen interesse hebben hier een werkplaats te starten, ook van buiten Breda. Denk bijvoorbeeld aan het huisgezelschap van het Chassé Theater LeineRoebana, dat nu nog in Amsterdam gevestigd is.

We willen de commissie de volgende vragen voorleggen:
1. Deelt u de mening van D66 dat het belangrijk is om de culturele bestemming van Klavers Jansen te bestendigen, uit te breiden en te professionaliseren?
2. Hoe denkt u dat goed ondernemerschap en samenwerking kan worden gestimuleerd? Ziet u daarin een rol voor de lokale overheid?
3. Vindt u het terrein geschikt voor een vervolg op de pilot Breda Broeit? Wat betekent dit voor de (tijdelijke) woonfunctie? Welke lessen kunnen we leren van deze pilot?
4. De schetsen in het plan van aanpak en het vlekkenplan gaan uit van selectieve sloop, nieuwbouw langs de minister Kanstraat en het creëren van een binnenplein met creatieve horeca, van waaruit de diverse publieke functies worden ontsloten. Wat vindt u van deze opzet?
5. Zijn er aanvullingen die u het college wilt meegeven? Aan het college willen we vragen:
6. Kunt u kort aangeven welke kansen en welke beperkingen u ziet voor Klavers Jansen?

Gepubliceerd op 21-09-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018