Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bespreeknotitie ‘Verlagen woonlasten door verduurzaming

BESPREEKNOTITIE – COMISSIE ECONOMIE  Ter bespreking in de commissie economie van 30-05-2016 Inleiding Lage vaste lasten, zoals woonlasten zijn prettig voor iedereen. Des te minder geld je hieraan kwijt bent, des te meer geld houd je over om aan andere zaken uit te geven, zoals eten en drinken, kleding of een vakantie. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Momenteel zijn we bezig meer balans te creëren op de woningmarkt om wonen in Breda betaalbaar te houden. Ook ondersteunen we via schuldhulpverlening Bredanaars in het omgaan met andere lasten binnen hun huishouden. De woonlasten houden volgens D66 echter niet op bij de huur en gemeentelijke belastingen. Electriciteitskosten zijn evengoed een maandelijks terugkerende last die flink op kan lopen. Door technologische ontwikkelingen zijn elektrische apparaten de laatste jaren steeds zuiniger geworden. Deze zijn in aanschaf vaak duurder en niet voor iedereen betaalbaar. Vaak zie je bij huishoudens met een smalle beurs goedkope, verouderde tweedehands- en energieslurpende apparaten. Hierdoor stijgt het energieverbruik en daarmee stijgen ook de electriciteitskosten. En dat is zonde. Zeker nu we zo druk bezig zijn om woningen betaalbaar te houden en we bezig zijn om op allerlei manieren het energieverbruik terug te dringen en Breda te verduurzamen. D66 ziet hiervoor een kans voor mensen die wel willen, maar niet de middelen hebben om van deze hoogwaardige kwaliteit apparaten gebruik te maken. Van energieslurpend naar circulair D66 is van mening dat we in Breda een model zou kunnen creëren dat voordelen biedt voor bewoners, woningcorporaties en de gemeente, in samenwerking met een producent van huishoudelijke apparaten. In Amsterdam is een pilot1 op initiatief van een woningcorporatie vorig jaar van start gegaan. Het idee is om huishoudelijke apparaten van hoogwaardige kwaliteit te leasen aan huishoudens. Hierdoor: – dalen de electriciteitskosten van huishoudens – hebben huishoudens beschikking over hoogwaardige kwaliteit apparatuur – daalt het risico op niet te innen huren voor woningcorporaties – daalt de CO2-uitstoot De producent van huishoudelijke apparaten is in staat om een flinke massa apparaten af te zetten en weet ook zeker dat ze de apparaten weer terug krijgt na afloop van de leaseperiode. Dit stimuleert de producent niet alleen om de apparaten remontabel te maken, waarmee we onze circulaire economie stimuleren, er is ook een businessmodel voor te maken2 . De gemeente kan hier een belangrijke rol spelen in het samen brengen van alle partijen. Het duurzaamheidscentrum zou hier een prominente rol kunnen vervullen voor bewoners. Om de effecten van een dergelijk model goed in kaart te kunnen brengen zou het volgens D66 goed zijn om hier een pilot voor op te starten. Op deze manier kunnen ook de behoefte en bereidwilligheid van alle betrokken partijen in kaart worden gebracht. Vragen aan de commissie en het College: – Bent u het met D66 eens dat een dergelijk model voor alle betrokken partijen voordelen biedt? – Bent u het met D66 eens dat een pilot met een dergelijk model een toegevoegde waarde kan bieden voor Breda? – Vindt u dat we een derg elijk initiatief in Breda zouden moeten stimuleren? – Ziet u daarin een rol voor de gemeente en het duurzaamheidscentrum weggelegd in dit model? Criteria en randvoorwaarden De uitwerking van een plan zoals hierboven beschreven kan vele kanten op. Zo moet er invulling gegeven worden aan vragen als ‘Wie mag er mee doen en met wat voor apparaten?’, ‘Moet je in ruil een oud apparaat inleveren?’ en zo ja, ‘Hoe oud of energieslurpend moet zo’n oud apparaat dan zijn?’. Daarnaast spelen bewustzijn en gedragsverandering volgens D66 ook een belangrijke rol bij besparing. Energiebesparende apparaten kunnen immers niet op tegen onverantwoord gebruik. Volgens D66 is het daarom van belang om ook het bewustzijn omtrent energieverbruik te vergroten, bijvoorbeeld middels een slimme thermostaat of een energiecoach. Dit kan bovendien helpen bij het inzichtelijk maken van de resultaten. Maar mogelijk zijn er nog meer manieren om een dergelijke pilot tot een succes te maken. D66 heeft daarom de volgende vragen voor de commissie: – Welke criteria en randvoorwaarden zou u mee willen geven aan zo’n pilot? – Bent u het met D66 eens dat het vergroten van het bewustzijn omtrent energieverbruik een belangrijke rol zouden moeten spelen in de pilot? – Heeft u nog andere ideeën die in een dergelijke pilot thuis horen? Namens de fractie van D66 Breda, Patrick Smans

1 https://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/duurzaam-wonen/besparen-in-huis

2 https://www.bundles.nl/abonnementen

Gepubliceerd op 30-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018