Steun ons en help Nederland vooruit

Midterm 2020

Tim

Grootstedelijke ontwikkeling door hoogbouw

Breda, 9de stad van Nederland, kent net zoals andere steden voor grote uitdagingen, zoals voldoende woonruimte voor iedereen bouwen. Namens D66 maak ik me dan ook sterk voor 6000 extra woningen in deze raadsperiode, waarvan 1800 middeldure woningen, Breda mag best wat grootstedelijke ambitie tonen en ernaar streven dat zoveel mogelijk woningen binnenstedelijk gerealiseerd worden. D66 denkt daarbij aan meer ruimte voor hoogbouw op bepaalde plekken in Breda, zoals bij in centrumgebieden en het Havenkwartier/Stationsgebied. Bijkomend voordeel door verdichting is er meer ruimte voor een groene en gezonde woonomgeving in de stad en kan het groene buitengebied gespaard blijven.

6000 woningen door versnellingsagenda woningbouw

6000 extra woningen in 4 jaar is een behoorlijke opgave voor een stad van 185.000 inwoners (ongeveer 84.000 woningen), maar niet onmogelijk. De wil bij partijen is er, maar nog te vaak zorgen procedures voor vertraging. Daarom heb ik het initiatief genomen voor het maken van een versnellingsagenda woningbouw. Dit heeft geresulteerd in onder andere een 100-dagenregeling (binnen 100 dagen duidelijkheid of een plan kansrijk is om te realiseren), participatieleidraad (hoe wordt de omgeving zo goed en zo vroeg mogelijk betrokken), gebiedsprofielen (waar moeten welke woningen komen). Gecombineerd met een woonimpuls van 14 miljoen heeft Breda andere partijen verleid om mee te investeren, zoals onlangs de Rijksoverheid 10 miljoen toezegde voor de ontwikkeling van het Havenkwartier/Crossmark. Ook de nieuwe omgevingswet zal nog meer ruimte en kansen bieden woningbouw in Breda te versnellen en te verbeteren.

Meer geld voor kleinschalige cultuur

Kunst en cultuur zijn op vele vlakken belangrijk en van waarde voor Bredanaars. Samen hebben we een nieuwe een ambitieus cultureel programma ‘In verband met Cultuur’ neergezet. Hierbij heeft D66 het voor elkaar gekregen dat er meer geld en ruimte komt voor kleinschalige culturele activiteiten en meer kunst en cultuur in de openbare ruimte. Breda is rijk kunstenaars en culturele makersen dat mag gezien worden. De culturele sector is een van de sectoren die door corona hard getroffen is. Op lokaal, provinciaal en landelijk niveau zet D66 dan ook in op ondersteuning van de culturele sector.

 

 

Patrick

Versoepelingen voor horeca en evenementen

Tijdens de vorige verkiezingen zette ik mij al in voor meer ruimte voor clubcultuur en evenementen. Wie had toen echter gedacht dat dit zo broodnodig zou worden. We hebben er dan ook dubbel aandacht voor gevraagd. Zo kwam er op ons initiatief meer ruimte voor terrassen en wordt de clubcultuur voor Breda in het komende horecabeleid vast verankerd.
De behandeling van het beleid voor evenementen werd halverwege zelfs bruut afgebroken door Corona. Maar voor de toekomst hebben we wel gezorgd voor versoepelingen in de aanvraag, een route naar duurzamere, plasticvrije evenementen én ruimte voor innovatievere evenementen.

Aandacht voor fiets en OV

Op dit moment staat de net nieuwe mobiliteitsvisie op de agenda. Dankzij onze input in de voorbehandeling is daarin nu veel meer aandacht voor fiets, OV, transferia, hubs en nieuwe, innovatieve, slimme mobiliteit. Het uitgangspunt verandert van de vervoersvorm naar bereikbaarheid.

Financiële degelijkheid in onzekere tijden

In deze tijd scherp zijn op de financiën is een uitdaging. Maar het moet wel. We moeten ondersteuning bieden, maar de balans tussen structurele inkomsten en uitgaven moet wel op orde zijn. Voor die balans zet D66 zich in.

 

 

Maddy

Nieuwe bed-bad-broodvoorziening

Behalve een bed-bad-broodvoorziening voor ongedocumenteerde in Breda heeft D66 nog een 4e B toegevoegd. De B van Begeleiding. In afwachting van bijvoorbeeld een nieuw proces is het goed om zinvol bezig te zijn. De begeleiding richt zich op het sterker worden voor de toekomst, in welk land die toekomst dan ook ligt.

Taalles vanaf dag één

Hoe kan je nou meedoen in de maatschappij als je de taal niet begrijpt en spreekt. Daarom is taalles vanaf dag één noodzakelijk, dat is landelijk beleid. Als D66 vinden we maatwerk op kennisniveau belangrijk. Niet alleen klassikaal of individueel maar ook tijdens het volgen van bijvoorbeeld een opleiding bij de Bouwschool. En dat hebben we voor elkaar in Breda. Het buddy-to-buddyproject is een voorbeeld van een gastvrije wijze om het geleerde in praktijk te brengen.

Problematische schulden

Niemand kiest bewust voor een leven met problematische schulden. Zorgen om geld heeft een grote impact op de gezondheid en het welbevinden. Armoede en schulden staan zelden alleen. Daarom betrekken we in het nieuwe armoedebeleid ook andere beleidsterreinen dan alleen het sociaal domein op tot een oplossing te komen. Een integrale aanpak, meer preventieve mogelijkheden om schulden te voorkomen door bijvoorbeeld voorlichting en vroeg signalering moeten leiden tot een beter toekomstperspectief.

 

 

Faissal

Lokaal actieplan lerarentekort

Kinderen verdienen goed onderwijs en goede docenten. Het is niet te accepteren dat kinderen naar huis worden gestuurd vanwege een gebrek aan leraren. Daarom pleitte ik voor een lokaal actieplan om het lerarentekort aan te pakken.

Innovatief actieplan kwetsbare wijken

In kwetsbare wijken staat de maatschappelijke cohesie onder druk. In de Hoge Vucht gaat het steeds beter maar zijn er ook nog zorgen over (jeugd)werkloosheid, schooluitval en onveiligheid. Met een brede notitie, opgesteld met PvdA en inwoners, stippelden we een langetermijn strategie uit.

Realisatie 1800 middeldure huurwoningen

Ook in Breda staat de woningmarkt onder druk. Vooral aan woningen voor de middeninkomens is een groot gebrek. Daarom ben ik trots dat mede door mijn inzet 11 miljoen euro is vrijgemaakt om 1800 woningen voor de middeninkomens te realiseren.

 

 

Bart

Actieplan vrijkomende agrarische bebouwing

Vrijkomende agrarische bebouwing is een belangrijk thema dat we als raad te weinig hebben besproken, vandaar dat ik daarover een bespreeknotitie heb opgezet wat heeft geleid tot een unaniem aangenomen motie, ingediend door Joek van Pul, waarbij we de leegstand proberen aan te pakken en de levendigheid in het buitengebied vooropzetten.

LHBTI acceptatie

Begin augustus was het de Pride week, maar in Breda viel er weinig te beleven, erg jammer. Want ook in onze stad zou er meer aandacht moeten zijn voor de LHBTI acceptatie, zodat iedereen zich thuis kan voelen in onze stad. Samen met Sabine van Nispen van GroenLinks namen we het initiatief om het regenboogzebrapad een opknapbeurt te geven.

Voorkomen hittestress

Tot slot heb ik recent met collega van het CDA vragen gesteld over de droogte in Breda en hoe we met behulp van vergroening juist verkoeling in de stad teweeg kunnen brengen.

 

 

Joyce

Meer aandacht voor pleeggezinnen

Als kinderen uit huisgeplaatst worden, wil je dat deze het liefst in een gezinssituatie worden opgevangen. Pleegouders en gezinshuisouders zorgen hiervoor. Via mijn motie wordt er nu met pleeg- en gezinshuisouders gepraat wat zij nodig hebben en op welke manier zij ondersteund willen worden om deze opvang te kunnen blijven doen.

Voortzetting SummerviBes en zomerstraten

Door de coronacrisis konden veel Bredase kinderen niet op vakantie dit jaar. Via vragen aan het college is het gelukt om ervoor te zorgen dat er de gehele zomer “SummerviBes” activiteiten zijn georganiseerd en dat bewoners zelf autovrije vakantiestraten op te zetten zodat kinderen onbekommerd op straat konden spelen.

Rechtvaardige subsidie verdeling door Breda Doet

Vrij toegankelijke en laagdrempelige hulp is heel belangrijke onze kwetsbare inwoners. De organisaties die deze hulp organiseren doen dit samen en in overleg met elkaar via zg thematafels. Dit ging op zich goed alleen bleek dat financiele belangen de samenwerking verstoorden. Samen met collega-raadsleden van alle andere partijen in de raad heb ik ervoor gezorgd dat deze “weeffout” hersteld is en dat deze financiele besluiten niet meer door de organisaties zelf genomen hoeven te worden.

 

 

Joek

Rookvrije sportvelden en speeltuinen

Rookvrij kunnen opgroeien moet voor ieder kind de standaard zijn. Daarom heb ik ervoor gestreden dat bijv. alle sportverenigingen op zaterdag in Breda rookvrij zijn. Ook speeltuinen, schoolpleinen en andere plekken waar veel kinderen komen zijn door onze inzet rookvrij geworden.

Veiligere jaarwisseling door vuurwerkvrije zones

Een veilige jaarwisseling voor iedereen bereik je alleen maar door een duidelijk beleid met draagvlak. Een door ons ingediend amendement gaat ervoor zorgen dat Breda meer vuurwerk verboden zones krijgt en zones waar wij het veilig afsteken van vuurwerk stimuleren.

Realisatie van het talentencentrum

Topsporters zijn de ambassadeurs van de breedtesport. Daarom ben ik blij dat wij het talentencentrum door de raad hebben weten te loodsen zodat elk sporttalent in Breda de mogelijkheid heeft om het uiterste uit zijn of haar talent te halen.

Bekijk de volledige video hier.

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma_2018-2022_D66_Breda_

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2020