Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juni 2019

D66 Breda voorjaarsnota

“Breda heeft goud in handen en kan dat nu verzilveren.” Dat waren de woorden waarmee dit College de voorjaarsnota aan de Stad presenteerde.

Goud win je niet zomaar. Goud win je door keihard te werken, alle hoekjes te verkennen, tegenslagen te incasseren, op te staan en weer sterker doorgaan.

De huidige raadsperiode is misschien wel een van de belangrijkste bestuursperiode uit de geschiedenis van ons mooi Breda. De keuzes die we nu met elkaar maken kunnen bepalend zijn voor de komende tientallen jaren. Keuzes die niet altijd even makkelijk zijn en keuzes die we iedere dag weer met elkaar naar eer en geweten proberen te maken. Niet voor onszelf, maar voor de hardwerkende Bredanaar, de mantelzorger, de student, de zorgverlener, de leraar en al die duizenden vrijwilligers die onze stad rijk is. Grote opgaven staan ons te wachten. Denk aan de enorme uitdagingen op het gebied van wonen, het sociaal domein, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van de stad en de energietransitie. Opgaven die soms onze pet te boven gaan als lekenbestuur, maar gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen en worden we daarbij kundig ondersteund door ons College, het ambtelijk apparaat, een griffie dat altijd klaar voor ons staat en natuurljk de inwoners van Breda die ons via Burgersessies bij de les houden. Een groot compliment hiervoor.

Deze voorjaarsnota is een hoofdlijnendocument waarin de ambities uit het Bestuursakkoord Lef&Liefde verder worden beschreven en die bij de Begroting van 2020 nog meer handen en voeten zullen krijgen. Ambities die wij als D66 uiteraard onderschrijven. Ik zei het al eerder, er staan ons grote uitdagingen te wachten. Neem de woningbouwopgave: 6000 woningen realiseren of in een harde plancapaciteit in de komende 3,5 jaar. Dat is niet niks. We zijn zeer positief over de gisteren gepresenteerde alliantieafspraken. Een grote pluim voor het resultaat en harde werk van wethouder Quaars. En nu verder vooruit…

Voor D66 hebben de geplande 1800 woningen voor de middeninkomens de grootste prioriteit. Niet voor niets hebben we hier vaak op gehamerd en zullen hierop blijven hameren. Van deze woningen hebben we er in Breda gewoonweg veel te weinig staan. Woningen die bedoeld zijn voor de gewone Bredanaar; de politieagent, de verpleegkundige, de ZZP’er en onze leraren. Mensen die nog te weinig verdienen voor een hypotheek en teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Of gewoonweg nog geen huis willen kopen. We constateren dat de realisatie van deze woningen in de startblokken staan en dat het College er hard aan trekt. We zullen hier als fractie scherp op blijven en kijken uit naar het bestedingsplan van het budget voor deze middensegment woningen. Onze oproep aan het College is simpel: bouwen, bouwen, bouwen… en ja dat mag wat D66 betreft ook flink de hoogte in.

Een andere grote opgave is de energietransitie; Breda neemt dit serieus en heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal te zijn. We werken toe naar de wijkenergieplannen die in 2021 gereed moeten zijn. De voorjaarsnota wijst ons op de ambitie van de gebiedsontwikkeling van Gasthuisvelden als pilot energieneutrale wijk. Een mooi streven die onze fractie van harte ondersteunt. We zien ook steeds meer zonnepanelen en elektrisch vervoer in Breda, Dat zijn mooie ontwikkelingen. We moet echter ook scherp zijn dat we niet achterover gaan leunen en wachten op wat gaat komen. Ambitieus blijven en aanhaken bij innovaties.

Wij nemen beslissingen in de raadzaal ook voor de komende generatie. Voor D66 heeft Onze Jeugd altijd bijzondere aandacht. De afgelopen periode hebben we het regelmatig gehad over de uitdagingen binnen de Jeugdhulp. Wethouder De Bie is daar hard mee aan de slag. Het is nu taak om de Jeugdhulp in Breda efficiënt in te richten zodat ook in de toekomst ieder kind of jeugdige in Breda kan rekenen op onze liefde en hulp. Het zal u niet verrassen dat onze fractie ook vandaag weer aandacht zal vragen voor preventie en hulp dichtbij huis in een veilige omgeving. Bredase pleeggezinnen zorgen hier mede voor en verdienen onze steun daarbij. Daarom de motie ‘versterk kracht van pleeg en gezinshuizen’.

‘Breda brengt het Samen’ is al een tijdje onze nieuwe slogan. Ontmoetingen en verbindingen realiseren in de wereld, nationaal en in de Regio. Maar we willen ook lokale verbindingen blijven leggen, tussen verschillende mensen en jong en oud. Hiervoor dienen we de motie ‘speelse buitenruimte en denksport in de openbare ruimte’ in.

Sport is voor D66 een blijvend speerpunt. Sport brengt het Samen, Sport is gezond en Sport geeft mensen de kans zich te ontwikkelen. De debatten rondom het Talentencentrum zijn uitgebreid gevoerd en D66 ziet de komst daarvan als impuls voor de stad en als teken van Lef van dit college. Het durft ook in iets minder financiële tijden te investeren in de stad. Na de realisatie van het Talentencentrum moeten we vooruit durven kijken en ruimte bieden voor initiatieven elders in onze gemeente. Daarom ondersteunen we de motie van de VVD voor Sportaccommodatie de Huif in Bavel en ben ik blij dat onze motie voor Sporthal Princenhage raadsbreed wordt ondersteunt.

Cultuur, onze fractie is nieuwsgierig waar en hoe de Kunsthal in Breda zal gaan landen. De eerste signaleren zijn positief. De verbinding met de ontwikkelingen in het Havenkwartier wordt verkend. Hoe verlopen de gesprekken met de stad en de uitdaging richting het veld om met een initiatief te komen vraag ik aan de wethouder.  We kijken met vertrouwen uit naar de bespreking van de nieuwe cultuurnota na het zomerreces.

D66 zou D66 niet zijn als we het bij de voorjaarsnota niet over Onderwijs zouden hebben. Volgende week nemen we in de laatste debatraad van dit politieke jaar de Strategische Onderwijsagenda aan. Techniek, cultuureducatie en Burgerschap zijn stevig benoemd. Hierdoor kunnen we met een gerust hart de ontwikkelingen op een kort afstandje volgen. Verder zijn we nieuwsgierig welke rol onderwijs en educatieve talentontwikkeling straks gaat spelen bij de uitwerking van de motie ‘versterken Hoge Vucht.’

Bij een groter wordende gemeente zijn de vierkante meters steeds schaarser. We willen voldoende groen behouden en ons kostbare buitengebied beschermen. Het is puzzelen voor gevorderden om de ruimte te blijven creëren voor het verkeer zodat Breda niet dichtslibt. Niemand staat graag vast op weg naar een afspraak of naar zijn of haar werk. D66 Breda zal ook richting 2020 aandacht blijven vragen voor de verkeersveiligheid. Want dat is nog een zorgpunt. Met name fietsers zijn regelmatig het slachtoffer van verkeersongevallen. Daarom zullen we bij de mobiliteitsvisie, naast het stimuleren van fietsgebruik, stevig aandacht vragen voor fietscomfort en veilige fietspaden.

We gaan met elkaar een spannende tijd tegemoet. Zowel financieel als beleidsmatig… En juist in spannende tijden moeten we Lef tonen en laten zien dat we die uitdagingen aan durven gaan. Voor onze stad, voor onze wijken, voor onze dorpen en voor alle Bredanaars. Het mag geen verrassing zijn dat we als fractie VOOR de voorjaarsnota zullen stemmen.