Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 oktober 2017

Begroting 2018: bijdrage Tim van het Hof

Voorzitter,

Het gaat goed met Breda. Breda wordt zelfs twee keer in het nieuwe landelijke regeerakkoord genoemd, Tilburg niet een keer. Het is hier fijn wonen, werken en leven. Dat doen we door samen te werken, met bewoners, organisaties en bedrijven. Door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en door te investeren in een gezond en duurzaam Breda. Kortom, Breda brengt het samen.

D66 staat voor gezond en duurzaam Breda. Dit was onze insteek eerder al bij de behandeling van de voorjaarsnota. We zijn dan ook blij dat het College in haar begroting de verschillende voorstellen die daaraan bijdragen, vertaald heeft in concrete actie en maatregelen:

Goed werk:

Maatregelen op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Ja, de economie trekt aan en steeds meer mensen willen aan de slag om hun eigen leven verder vorm te geven. D66 wil daarom dat de gemeente Breda extra haar best doet om nieuwe banen naar Breda te halen, zodat iedereen aan het werk kan. D66 verwacht een stevige inzet vanuit de accountmanagers op economische zaken, wat uiteindelijk zal resulteren in de banenplannen zoals opgenomen in deze begroting.

Extra banen hierheen halen is 1, ze op een duurzame manier behouden en invullen voor Breda is 2. Dat vraagt volgens D66 om goede dienstverlening aan werkzoekenden en bedrijven. Daar werkt Breda hard aan met enerzijds maatwerkoplossingen op het gebied van participatie en anderzijds met het ondernemersloket voor bedrijven.

Goed onderwijs:

Met alleen extra banen en dienstverlening zijn we er natuurlijk niet. D66 vindt dat we moeten we blijven investeren in goed onderwijs. Onderwijs waarbij talentontwikkeling en verbinding centraal staan. We zijn nog steeds blij met de Onderwijsagenda, maar we kijken ook vooruit naar hoe deze straks verder doorontwikkeld moet gaan worden, om ruimte te geven aan talentontwikkeling, maar ook om leerlingen de juiste bagage mee te geven voor de toekomst.

D66 is dan ook blij om te zien dat het College wil investeren in taal- en techniekonderwijs, internationalisering en de logistieke community. We juichen ook toe dat onderwijsinstellingen zelf initiatieven ontplooien voor bijvoorbeeld de gezonde school of voor groene en duurzame schoolgebouwen, die ook buiten schooltijd ten dienste staan aan de buurt, wijk of dorp.

Goede zorg:

Naast goed werk en goed onderwijs, staat D66 ook voor goede zorg. Liever gezegd: D66 investeert in de gezondheid van Bredanaars. Dat doen we door te investeren in sport en bewegen, voor jong en oud. Maar ook door te investeren in preventie en vroegsignalering. D66 is dan ook blij dat het College de inzet daarop blijft stimuleren want: voorkomen is immers beter dan genezen.

We zien we daarbij wel dat de partners in het veld nog steeds volop bezig zijn met de transformatie binnen het sociaal domein. Maar dat mag wat D66 betreft, geen reden zijn om de beweging naar de voorkant die we in hebben gezet te stoppen. Ja de zorg kost geld, maar het College heeft wat D66 betreft een realistisch en haalbaar plan neergelegd om het financiële vraagstuk binnen het sociaal domein op te lossen. Waarvoor complimenten. Maar ook hierbij geldt wat D66 betreft, dat we ook naar de toekomst moeten kijken. We dagen het College en de partners dan ook graag uit om te bezien of we de zorg anders en beter kunnen organiseren.

Goed klimaat:

Waar men deze week in Den Haag het groenste regeerakkoord ooit presenteerde, en dan doel ik niet alleen op de experimenteerruimte voor gereguleerde wietteelt, presenteren wij hier in Breda alweer drie jaren op rij de ene na de andere duurzame begroting, niet geheel ontoevallig op de dag van de duurzaamheid, met dit keer nog meer investeringen in:

  • duurzame energie opwekken via warmtebronnen en zonnepanelen
  • energie besparen
  • klimaatadaptatie (groene gevels, fonteintje op het kasteelplein, of het doortrekken Nieuwe Mark
  • kinderwindmolen/Verbouwing Nieuw Wolfslaar
  • Natuurgebieden

En niet te vergeten, de ambitie van Breda om ‘van het gas af te gaan’, onze hoeveelheid afval te verminderen en beter te scheiden tot herbruikbare grondstoffen. Of wat dacht u van de realisatie van het Groenplein als verbindings- en kenniscentrum voor alles wat er in Breda gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

Voorzitter,

De komende jaren liggen er nog veel uitdagingen voor ons, maar de afgelopen jaren hebben we wel grote stappen gezet. Breda is immers nooit af en D66 is nooit bang om vooruit te kijken bijvoorbeeld als het gaat om de woonagenda. En terecht, want veel mensen zoeken met smart naar een geschikte woning in Breda, naar een sociale huurwoning,  een middeldure huurwoning, of betaalbare koop- of CPO-woning. Daar moeten we de komende jaren hard aan en voor bouwen, zonder daarbij het unieke karakter van Breda op het spel te zetten.

Maar voor nu wil D66 graag nog een andere vraagstuk naar voren brengen: duurzame mobiliteit. De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van mobiliteit. Om maar wat ontwikkelingen te noemen: elektrische auto’s, deelauto’s en smart mobility. Met tal van maatregelen probeert de gemeente Breda deze ontwikkelingen bij te benen, ruimte te bieden en te faciliteren. Die toekomstige ontwikkelingen nemen de ergernissen over de dichtslibbende infrastructuur van Breda van vandaag de dag echter nog niet weg. Met de investeringen in de rondwegen en snelfietsroutes zorgen we deels voor een betere doorstroming en een bereikbaarder Breda, maar daarmee lossen we de overige knelpunten op het binnenstedelijke netwerk niet op. Deze zorgen niet alleen voor veel drukte en ergernis, maar ook voor verkeersonveiligheid in dorpen en wijken.

Nu kunnen we een ‘auto versus fiets’ verhaal gaan houden, maar D66 bekijkt het liever genuanceerder. Zolang wij iedereen de ruimte blijven bieden om bijna voor de deur van een winkel of restaurant te parkeren, kunnen wij dit probleem niet oplossen. Dit vraagt om een totaalplan op verschillende niveaus, waarbij een ding zeker is: het onttrekken van parkeerplaatsen in het centrum moet bespreekbaar zijn, bijvoorbeeld bij de Stadsgalerij, zodat we de Nieuwe groene veste ook helemaal af kunnen maken.

Hoe dat totaalplan eruit moet zien, daar zijn we nog niet uit, maar we dagen andere partijen uit, om samen met ons de komende tijd hierover na te denken. Want in Breda brengen we het samen!